Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

God effekt av inhalationsbehandling vid astma och KOL förutsätter rätt teknik.1 Här är fem goda skäl till varför patientens inhalationsteknik behöver följas upp, och några tips på frågor som hjälper dig att göra det.


Uppföljning av inhalationsteknik bidrar till att:

1. Mer av läkemedlet når fram

Felaktig inhalationsteknik kan leda till att för lite eller inget läkemedel når lungorna.1 Vid astma kan felaktig inhalatoranvändning kopplas till bristande astmakontroll och vid KOL kan det leda till ökad risk för exacerbationer.2,3

2. Upptäcka och rätta till felaktig teknik

Flera studier visar att felanvändning av inhalatorer är vanligt.2,3,4 En studie på svenska KOL-patienter som presenterades i Primary Care Respiratory Medicine 2021 visade att 66 % av patienterna gjorde minst ett kritiskt fel* med minst en inhalatormodell när inhalationstekniken undersöktes hos 364 patienter med KOL.4

*Kritiska fel definierades som fel i inhalationsförfarandet som resulterar i att lite eller inget läkemedel inhaleras eller når lungorna.4

3. Patienten använder rätt teknik till just sin inhalator

Inhalatorerna brukar delas in i två huvudgrupper: pulverinhalatorer och sprayinhalatorer (inhalatorer som producerar en aerosol). Dessa två huvudtyper skiljer sig åt beträffande inhalationsteknik. Tekniken skiljer sig dessutom mellan varje enskild inhalator.

4. Att patienten inte förskrivs mer komplex behandling än den kan hantera

Enligt GOLD1-rapporten 2023 finns minst 22 olika inhalationstyper på den globala marknaden vilka skiljer sig åt både när det gäller handhavande och inhalationsteknik.1 Studien som presenterades i Primary Care Respiratory Medicine 2021 (se ovan) visade att ju flerinhalatormodeller patienterna använde, desto oftare användes en felaktig teknik.4 I GOLD-rapporten för 2023 poängteras att det vid  kombinationsbehandling kan vara lämpligt och mer effektivt med en fast kombination i en inhalator.1

5. Patientens förmåga att hantera inhalatorn upprätthålls

En patient som vid ett tillfälle kan inhalera korrekt, kan ändå göra fel efter några månaders behandling. Inhalationsteknik är med andra ord en färskvara och måste följas upp löpande.5

Läs mer om hur olika typer av inhalatorer fungerar och om varför inhalation är en färskvara!

I den senaste GOLD-rapporten betonas vikten av att patienter löpande får utbildning i inhalationsteknik1 och samma slutsats dras i artikeln i Primary Care Respiratory Medicine (se ovan).4

Såhär används våra inhalatorer för pulver (Nexthaler) och spray

Pulverinhalator
Spray (utan andningsbehållare)
Pulverinhalator
Spray (utan andningsbehållare)

Följ upp inhalationsteknik – tips på frågor

När frågade du senast om hur det fungerar att inhalera sitt/sina läkemedel?

Nedan förslag till ämnen/frågor att ta upp med patienten:

 • Berätta hur du upplever din behandling (symtomfrihet, sjukdomens påverkan på det dagliga livet, försämringsperioder etc.?)
 • Hur ofta använder du din(a) inhalationsläkemedel en vanlig dag? (tar patienten behandlingen som ordinerat)
 • Kan du visa hur du gör när du tar en inhalation? (Kontrollera teknik)
 • Förklara hur läkemedlet fungerar i luftvägarna och varför momenten ska göras på ett visst sätt. (Till exempel varför patienten behöver hålla andan.)
 • Hur ska läkemedlet hanteras? (Om det exempelvis ska skakas innan, förvaring osv.)
 • Vem skulle du vända sig till om du hade frågor om inhalationsteknik?

Referenser

 1. GOLD – Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, 2023.
 2. Levy ML, Hardwell A, McKnight E, Holmes J. Asthma patients’ inability to use a pressurised metered-dose inhaler (pMDI) correctly correlates with poor asthma control as defined by the global initiative for asthma (GINA) strategy: a retrospective analysis.
 3. Molimard M, Raherison C, Lignot S, Balestra A, Lamarque S, Chartier A et al. Chronic obstructive pulmonary disease exacerbation and inhaler device handling: real-life assessment of 2935 patients. Eur Respir J. 2017 Feb 15;49(2)
 4. Sulku J, Bröms K, Högman M, Janson C, Lisspers K, Malinovschi A, Melhus H, Ställberg B, Nielsen EI. Critical inhaler technique errors in Swedish patients with COPD: a cross-sectional study analysing video-recorded demonstrations. NPJ Prim Care Respir Med. 2021 Feb 9;31(1):5. doi: 10.1038/s41533-021-00218-y. PMID: 33563979; PMCID: PMC7873256.
 5. Läkartidningen. 2019;116:FF76

Trimbow® (beklometasondipropionat/formoterol/glykopyrronium), 88 µg/5 µg/9 µg inhalationspulver. Rx. F. ATC-kod: R03AL09 Medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar, adrenergika i kombination med antikolinergika inkl. trippelkombinationer med kortikosteroider. Indikation: Underhållsbehandling hos vuxna patienter med måttlig till svår kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) som inte uppnår adekvat kontroll med en kombination av inhalationssteroid och långverkande beta2-agonist eller en kombination av en långverkande beta2-agonist och långverkande muskarin-antagonist. Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne. Varningar och försiktighet: Är inte avsett för behandling av akuta episoder av bronkospasm eller en akut exacerbation av sjukdom. Omedelbara överkänslighetsreaktioner har rapporterats efter administrering. Paradoxal bronkospasm kan förekomma med omedelbar ökning av väsande andning och andnöd efter dosering. Den ska behandlas omedelbart med en snabbverkande inhalerad bronkdilaterare och Trimbow ska sättas ut omedelbart. Plötslig eller progressiv försämring av symtomen är potentiellt livshotande och patienten ska genomgå akut medicinsk utvärdering. Det finns en ökad risk för pneumoni hos patienter med KOL som får inhalationssteroider. Systemiska effekter kan förekomma med inhalationssteroider, särskilt vid höga doser ordinerade under längre perioder. Behandling med beta2-agonist kan orsaka potentiellt allvarlig hypokalemi, som riskerar att leda till negativa kardiovaskulära effekter. Glykopyrronium bör användas med försiktighet till patienter med trångvinkelglaukom, prostatahyperplasi eller urinretention. För att minska risken för orofaryngeal candidainfektion bör patienter uppmanas att skölja munnen, gurgla med vatten utan att svälja det eller borsta tänderna efter inhalation av den ordinerade dosen. Synrubbning kan rapporteras vid systemisk och topisk användning av kortikosteroider. Rekommendationen är att behandling inte bör avbrytas abrupt.
Graviditet och amning: Som en försiktighetsåtgärd bör man undvika användning av Trimbow under graviditet och förlossning. Det finns inga relevanta kliniska data om användning av Trimbow under amning.
E-post: [email protected] För fullständig förskrivarinformation och pris se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2022-03-24.

257-2023-MARK