Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Astma och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) är sjukdomar som ger kraftigt sänkt livskvalitet, ökad sjukfrånvaro och ökad mortalitetsrisk. Det är samtidigt möjligt att med rätt åtgärder minska symtombördan och förbättra prognos. Enligt de senaste beräkningarna från 2019 lider 262 miljoner människor i världen av astma och 212 miljoner människor av KOL.1,2 

Chiesi vill bidra till förbättrad hälsa för personer som lever med astma eller KOL, inte bara genom att tillhandahålla läkemedel, utan också stödja forskning, utbildning och förbättrad förståelse för dessa sjukdomar.  

KOL – Kroniskt obstruktiv lungsjukdom

KOL är en inflammatorisk luftvägs- och lungsjukdom som går att förebygga och behandla så att symtombördan minskar och prognosen förbättras. Sjukdomen orsakas oftast av mångårig tobaksrökning, men även andra faktorer bidrar till sjukdomsutveckling. Hos minst 20% kan andra faktorer såsom passiv rökning, yrkesexponering, ärftlighet eller faktorer under uppväxten bidra till sjukdomsutveckling3.  

KOL är den tredje vanligaste dödsorsaken i världen4. I Sverige dör ca 3000 personer årligen av KOL5 

KOL förekommer hos ca 8-10% av befolkningen i Sverige.3 
Av de som lever med KOL i Sverige bedöms minst hälften vara odiagnosticerade3 

Var annan saknar diagnos 

Underdiagnostiken är betydande, vilket dels beror på att patienter med symtom drar sig för att söka vård, och dels att när de väl gör det inte alltid får rätt diagnos. Är tillgången till spirometri otillräcklig? Då kan ”minispirometri” (dvs FEV1/FEV6-mätning) av patienter med luftvägssymtom som rökt/röker vara en möjlighet för att upptäcka KOL.   

Helhetsperspektivet viktigt 

Rökstopp är den enskilt viktigaste åtgärden för att bevara patientens lungfunktion, men omvårdnaden om patienten måste utgå från ett helhetsperspektiv där även nutrition, fysisk träning och övrig rehabilitering finns med, utöver farmakologisk behandling och vaccinationer. Felaktig inhalationsteknik är en vanlig orsak till terapisvikt, så uppföljning och löpande utvärdering av tekniken är av stor vikt. 


Samsjuklighet ökar sjukdomsbördan 

Samsjuklighet är vanligt vid KOL och påverkar prognosen betydligt. Profilen skiljer sig mellan könen och män har en högre andel hjärt-kärlsjukdomar, cancer och diabetes medan osteoporos, ångest/depression och refluxsjukdom är vanligare bland kvinnor6. Eftersom en del symtom också överlappar med vanliga samsjukligheter är det lätt att missa att andnöd även kan orsakas av hjärtsvikt eller lungcancer eller att patientens trötthet/inaktivitet kan hänga ihop med en depression. Ångest och depression är viktiga och underdiagnostiserade samsjukligheter vid KOL och kopplas till sämre prognos7. Att upptäcka dessa, och därmed kunna sätta in rätt åtgärder är viktigt. Samsjukligheten leder ofta till betydande polyfarmaci, vilket gör det önskvärt att sträva efter en så okomplicerad KOL-behandling som möjligt. Till exempel kan behandling med en kombination av olika typer av inhalatorer kan öka risken för användarfel.7 

Undvika exacerbationer 

Lika viktigt som att minska symtomens inverkan på det dagliga livet, lika angeläget är det att minska långsiktiga negativa hälsohändelser såsom exacerbationer eftersom de kraftigt försämrar både lungfunktion och prognos7. Alla patienter med KOL har inte exacerbationer, men patienter med kronisk produktiv hosta/kronisk bronkit har en ökad risk för exacerbationer8. Den än så länge tydligaste prediktorn för exacerbationer är tidigare exacerbationer, men det är inte säkert att patienter återrapporterar ökning av luftvägssymtom (dyspné, hosta och slem) eller långdragna förkylningar som inte leder till hospitalisering. En god dialog mellan vård och patient är således viktig för att fånga upp hur patienten har det, exempelvis via patientdagbok eller regelbundna självbedömningstester (CAT, COPD Assessment Test). Läs mer om patient KOL – testet

Stora möjligheter att minska ohälsa 

Det finns mycket som kan göras för minska KOL-relaterad ohälsa. Underdiagnostiken är en viktig fråga att ta tag i för att fler ska få hjälp att bevara så god lunghälsa och livskvalitet som möjligt. Vid misstanke om KOL finns stöd Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp KOL från Nationellt system för kunskapsstyrning, som ger vägledning för att minska under- och feldiagnostiken, förbättra uppföljning och öka patientens delaktighet i vård och behandling.  Patientutbildning, egenvård och rehabilitering är viktiga pusselbitar som kan bidra till att minska sjukdomsbördan.


Vilka klick betyder något för dig?

Det är inte bara i möten med andra människor det kan säga klick. Har du tänkt på vad ett klick kan betyda för att få bekräftelse på en handling eller på att något har fungerat som det ska? 

Läs mer om NEXThaler


Tips till dina patienter

På KOLwebben, framtagen vid Umeå universitet, finns ytterligare stöd och tips till patienter som har KOL.
Läs mer om KOLwebben för patienter.


AeroChamber Plus® Flow-Vu® Spacer är ett hjälmedel till astma- och KOL-patienter som behandlas med inhalationsspray.


Referenser

  1. www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/asthma    
  2. Safiri S, Carson-Chahhoud K, Noori M, Nejadghaderi S A, Sullman M J M, Ahmadian Heris J et al. Burden of chronic obstructive pulmonary disease and its attributable risk factors in 204 countries and territories, 1990-2019: results from the Global Burden of Disease Study 2019 BMJ 2022; 378 :e 069679 doi:10.1136/bmj-2021-069679  https://www.bmj.com/content/378/bmj-2021-069679 
  3. Behandlingsrekommendation: Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Uppsala, Läkemedelsverket, mars 2023. 
  4. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/chronic-obstructive-pulmonary-disease-(copd) 
  5. Statistikområden, Dödsorsaker [internet]. Stockholm: Socialstyrelsen. [citerad 2023-09-01]. Tillgänglig från: https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistikdatabasen/
  6. Vetenskapliga underlag: Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Uppsala, Läkemedelsverket, mars 2023. 
  7. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 2023 [published and cited November 2022]. Available from: http://www.goldcopd.com/
  8. Hanania NA, Yohannes AM, Ozol-Godfrey A, Tocco M, Goodin T, Sharma S, et al. Improvement in Lung Function and Patient-Reported Outcomes in Patients with COPD with Comorbid Anxiety and Depression Receiving Nebulized Glycopyrrolate in the GOLDEN 3 and 4 Studies. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2021;16:865-75. 
  9. Kim V, Han MK, Vance GB, Make BJ, Newell JD, Hokanson JE, et al. COPDGene Investigators. The chronic bronchitic phenotype of COPD: an analysis of the COPDGene Study. Chest. 2011 Sep;140(3):626-633. 

5021-30.11.2023