Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Chiesi är ett av Europas ledande läkemedelsföretag som satsar intensivt på forskning och utveckling (FoU). Det är tack vare forskningsframsteg inom våra huvudområden; respiratoriska sjukdomar, sällsynta sjukdomar samt inom specialistvård så som neonatologi och cystisk fibros, som lett fram till vår ledande position inom pharma.

Respiratoriska Sjukdomar

Chiesi har ett starkt engagemang och arbetar intensivt för att förbättra vården och livskvalitén för alla som lider av en respiratorisk sjukdom som till exempel astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Trimbow® (beklometasondipropionat, formoterol, glykopyrronium)
Klicka på respektive produktnamn för fullständig förskrivarinformation.
Trimbow spray, lösning 87 mikrogram/5 mikrogram/9 mikrogram per dos
Trimbow NEXThaler pulver, 88 mikrogram/5 mikrogram/9 mikrogram per inhalation

Innovair® (beklometasondipropionat, formoterol)
Klicka på respektive produktnamn för fullständig förskrivarinformation.
Innovair, spray, lösning 100 mikrogram/6 mikrogram per dos
Innovair, spray, lösning 200 mikrogram/6 mikrogram per dos

Innovair Nexthaler® (beklometasondipropionat, formoterol)
Klicka på respektive produktnamn för fullständig förskrivarinformation.
Innovair nexthaler, Inhalationspulver 100 mikrogram/6 mikrogram per inhalation
Innovair nexthaler, Inhalationspulver 200 mikrogram/6 mikrogram per inhalation

AlltomAstma.se finner du Chiesis webbsida om astma för patienter.


På Chiesi arbetar vi kontinuerligt för att förbättra vården och livskvaliteten för alla som lever med astma eller KOL. Vi har skapat Trimbow.se för hälso- och sjukvårdspersonal.


AeroChamber Plus® Flow-Vu® Spacer är ett hjälmedel till astma- och KOL-patienter som behandlas med inhalationsspray.


Neonatologi

Chiesi har under lång tid forskat i samarbete med medicinsk expertis för att förbättra vården av prematura barn. Tack vare detta samarbete har Chiesi blivit en global partner för neonatologin och tillhandahåller läkemedel till fler än 80 länder. Vi strävar efter att öka det internationella kunskapsutbytet så att information om de bästa kliniska metoderna når ut till fler. Förbättrade obstetrisk och neonatal vård har de senaste decennierna ökat överlevnaden vid låg gestationsålder. En målmedveten kunskapssatsning inom pediatrisk omvårdnad har också bidragit till de förbättrade resultaten.

Curosurf® (porcina lunglipider och protein)
Klicka på produktnamn för fullständig förskrivarinformation.
Curosurf, Instillationsvätska för luftvägarna, suspension 80 mg/ml

Peyona® (koffein)
Klicka på produktnamn för fullständig förskrivarinformation.
Peyona, Infusionsvätska, lösning och oral lösning 20 mg/ml

Sällsynta diagnoser

Sällsynta sjukdomar, eller ovanliga diagnoser, är ett samlingsbegrepp för olika sjukdomar som drabbar väldigt få personer. De europeiska kriterierna för att en sjukdom eller diagnos ska betecknas som ovanlig är att den finns hos högst 1/2000 och leder till funktionsnedsättning.1 Totalt finns det mer än 6000 ovanliga sjukdomar och även om varje diagnos är sällsynt så blir det sammantaget många människor som lever med en sällsynt sjukdom.1

Referens

 1. www.orpha.net Last accessed 26 Oct 2021.

Lebers hereditära optikusneuropati (LHON)
Lebers hereditära optikusneuropati (LHON) är en ovanlig, ärftlig mitokondriell sjukdom. 1,2 I Norden beräknas 1 av 50000 individer ha sjukdomen, och 1 av 9000 är anlagsbärare.3

Raxone® (idebenon)
Klicka på produktnamn för fullständig förskrivarinformation.
Raxone, Filmdragerad tablett 150 mg

Referens

 1. Yu-Wai-Man P et al. Prog Retin Eye Res. 2011;30:81–114.
 2. Carelli V et al. J Neuroophthalmol. 2017; 37(4):371–81.
 3. Puomila A et al. European Journal of Human Genetics 2007; 15:1079–1089

Fabrys sjukdom
Fabrys sjukdom är en sällsynt x-bunden, lysosomal sjukdom som orsakas av brist på enzymet α-galaktosidas A. Detta leder till en ackumulering av globotriaosylceramid (Gb3) och andra relaterade glykosfingolipider, i de flesta celltyper i kroppen. Sjukdomen påverkar många organ och vävnader i kroppen så som njurarna, hjärtat och nervsystemet.1 

Referens

 1. Arends M, et al. J Am Soc Nephrol. 2017;28(5):1631-1641.

Elfabrio® (Pegunigalsidas alfa)
Klicka på produktnamn för fullständig förskrivarinformation.
Elfabrio®, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 2 mg/ml
(Klar och färglös lösning)

Alfa-mannosidos
Alfa-mannosidos är en sällsynt, genetisk sjukdom som vanligtvis debuterar i barndomen. Personer som har sjukdomen saknar helt eller delvis enzymet alfa-mannosidas vilket gör att ämnen som innehåller kolhydraten mannos lagras i cellerna i stället för att brytas ned och användas på ett normalt sätt. 1 Detta leder till att många olika organ, som till exempel hjärna, ögon och skelett, påverkas och skadas. 1, 2

Lamzede® (velmanas alfa)
Klicka på produktnamn för fullständig förskrivarinformation.
Lamzede, Pulver till infusionsvätska, lösning 10 mg

Referens

 1. Malm D. et al., Orphanet J Rare Dis. 2008, 3:21
 2. Borgwardt L. et al., Orphanet J Rare Dis. 2015, 10:70

Nefropatisk cystinos
Nefropatisk cystinos är en sällsynt genetisk sjukdom med en förekomst på ca 1/100 000-200 000 levande födslar. Sjukdomen kännetecknas av en ansamling av aminosyran cystin i lysosomer i cellerna, vilket leder till skador i många organ och vävnader. 1

Procysbi® (merkaptamin)
Klicka på respektive produktnamn för fullständig förskrivarinformation.
Procysbi, Enterokapsel, hård 25 mg
Procysbi, Enterokapsel, hård 75 mg

Referens

 1. Elmonem MA. et al., Orphanet J Rare Dis. 2016; 11:47

Thalassemi
Thalassemi är en blodsjukdom som orsakas av mutationer i HBB-genen, vilket resulterar i röda blodkroppar som är mikrocytära och inte innehåller tillräckligt med funktionellt hemoglobin.1,2 Låga nivåer av hemoglobin leder till syrebrist vilket påverkar många organ 1

Referens

 1. Genetics Home Reference. National Institutes of Health. https://ghr.nlm.nih.gov/condition/beta-thalassemia. Last accessed: December 19, 2019.
 2. Origa R. 2000 Sep 28 [Updated 2018 Jan 25]. In: Adam MP, Ardinger HH, Pagon RA, et al., editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2019. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1426/. Last accessed: December 20, 2019.
 3. National Organization for Rare Disorders (NORD). https://rarediseases.org/rare-diseases/thalassemia-major/. Last accessed: December 20, 2019.

Specialistvård

Cystisk fibros
Cystisk fibros är en ärftlig genetisk sjukdom som innebär att en mutation i CF-genen orsakar förändringar i ett protein kallat CFTR. Detta protein finns i alla kroppens organ och reglerar transporten av natriumklorid och vatten genom cellmembran.

Quinsair® (levofloxacin)
Klicka på produktnamn för fullständig förskrivarinformation.
Quinsair, Lösning för nebulisator 240 mg

Bronchitol® (mannitol)
Klicka på produktnamn för fullständig förskrivarinformation.
Bronchitol, Inhalationspulver, hård kapsel 40 mg

Kardiologi – Ischemisk hjärtsjukdom
Ischemisk hjärtsjukdom är en vanlig sjukdom i Sverige1. Sjukdomen ger upphov till otillräcklig blodförsörjning till hjärtat med kärlkramp som följd. Tillståndet kan yttra sig i såväl stabila som akuta sjukdomstillstånd.

Kengrexal®  (kangrelor)
Klicka på produktnamn för fullständig förskrivarinformation.
Kengrexal, Pulver till koncentrat till injektions-/infusionsvätska, lösning 50 mg

Referens

 1. Holtermann Ariansen, Inger Kristine et al. Cardiovascular disease in Norway. Public Health Report. NIPH – Norwegian Institute of Public Health(2020)


Njursvikt och leversvikt – organtransplantation
Njurarna fyller en rad fysiologiska funktioner, från att filtrera blodet för att avlägsna avfallsprodukter till att upprätthålla elektrolytbalansen och reglera produktionen av röda blodkroppar via hormonet erytropoetin. Organsvikt innebär att ett organ förlorar förmågan att utföra sina fysiologiska funktioner, och detta skapar ett potentiellt hot mot såväl patientens livskvalitet som överlevnad.

Envarsus® (takrolimus)
Klicka på produktnamn för fullständig förskrivarinformation.
Envarsus, Depottablett 0,75 mg


372-2021-MARK, dec 2021