Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Låt oss göra världen till en bättre plats

Chiesi är den största globala läkemedelskoncernen som har tilldelats en B Corp certifiering, vilket är ett bevis på våra höga, sociala och miljömässiga standarder. Det är något som vi är otroligt stolta över, men samtidigt något som känns väldigt naturligt: att ta hand om andra är grunden i hälsovetenskap och har alltid varit kärnan i vårt arbete.

Vårt engagemang för hållbarhet

Hållbarhet har alltid varit viktigt för Chiesi, men nu är det även en del av vår strategiska plan.

Detta innebär att vi engagerar oss i att förbättra livskvaliteten för våra patienter, skydda planeten och dess invånare, stötta våra lokalsamhällen, prioritera våra medarbetares utveckling och garantera transparens och insyn i vårt arbete. Som en del av denna process har vi valt att bli ett Benefit Corporation – en innovativ juridisk bolagsform som gör det möjligt för oss att både generera avkastning till våra aktieägare och arbeta för det allmänna bästa.

Internt har vi lanserat ”We Act – Actively Care for Tomorrow”, vilket är ett hållbarhetsprogram som involverar hela Chiesi i en samordnad insats.

De globala målen

Chiesi har integrerat FN:s 17 hållbarhetsmål i vårt hållbarhetsarbete. Vi har identifierat att vi särskilt ska bidra till nio av de 17 målen genom våra fyra fokusområden People, Patient, Planet och Partnerships.

För mer information om de 17 globala hållbarhetsmålen

55_goals_sdgs_chiesi

För leverantörer och partners Code of Interdependence

Vi på Chiesi har tillsammans med några av våra största leverantörer och partners tagit fram ett dokument som vi kallar Code of Interdependence (koden för ömsesidigt beroende). Den handlar om hur vi kan bidra till ett hållbart näringsliv och koden är därför baserad på globala avtal och inte minst Agenda 2030. Koden har vissa likheter med vad andra företag ofta kallar ”uppförandekod för leverantörer” men vi vill betona att det handlar om vårt gemensamma ansvar.

Vi ser våra leverantörer som en del av vårt ekosystem och att vi lyckas – och ibland misslyckas – tillsammans. Koden gäller därför både oss själva och de vi arbetar med. Vi förväntar oss att de vi arbetar med delar de värden som koden bygger på och att de strävar efter att uppnå de mål som anges i koden. Vi uppmuntrar leverantörer att kontakta oss och diskutera koden ytterligare, om de har frågor eller funderingar!

För mer information om Code of Interdependence:
Ladda ner Code of Interdependence (Engelsk presentation med en svensk röst).

Filmen nedan ger en överblick över vad vi på Chiesi förväntar oss av oss själva och vad vi förväntar oss av våra samarbetspartners och leverantörer när det gäller hållbarhet.

Chiesis samhällsengagemang

Chiesi vill bidra till ekonomisk, social miljömässig och kulturell hållbarhet i samhället. Basen är en tro på principen om ”shared value”; att skapa avkastning både för företaget och för samhället. För att säkerställa en positiv påverkan på samhället, förs en dialog med lokala intressenter och utveckla sociala och kulturella projekt i gemensamma nätverk.

En global insats

Vår B Corp-certifiering var en global kollektiv prestation under 2019. Sedan 2018 har 28 marknadsbolag varit involverade i en process där de har fått chans att utvärdera och förbättra sig själva. Med hjälp av standardiserade bedömningskriterier har vi kunnat identifiera områden för potentiell utveckling i hela företaget och etablera bästa praxis som ska utvidgas till alla våra dotterbolag världen över. Ett helt år dedikerades åt att definiera åtgärder för verksamhetsmässiga och lokala förbättringar, vilket involverade en mängd människor från olika länder.

Vad är ett B Corp?

B Corp är företag som balanserar vinst och syfte och som uppfyller de högsta standarderna för social och miljömässig prestation, offentlig transparens och juridiskt ansvar. B Corp-rörelsen omfattar över 2700 företag i 64 länder, vars gemensamma mål är att använda företagande som en kraft för att göra gott. För att bli ett B Corp krävs det att företaget uppnår en viss nivå i sin B Impact Assessment, en utvärdering som går igenom företagets påverkan på sina medarbetare, kunder, samhället och miljön. B Corp företag är också skyldiga att publicera resultaten i en årlig påverkansrapport för transparens.

Den nordiska grenen av Chiesi fick bland de högsta poängnoteringarna i utvärderingen. Det finns flera anledningar till det. Ett är vårt jämställdhetsarbete. Ett annat projekt ”Help a little”/First Day Gift – ett samarbete mellan Chiesi och svenska Prematurförbundet.

Vi är också ett Benefit Corporation-företag

Italien har rankats i världstoppen sedan år 2016 och var det första landet efter USA som introducerade Benefit Corporation-företag som bolagsform. Benefit Corporation en ny juridisk bolagsform som erbjuder en solid grund för att anpassa och skydda verksamhetens uppdrag, samtidigt som det skapar långsiktiga gemensamma värderingar. Chiesi Global blev ett Benefit Corporation år 2018 i enlighet med italiensk lag nr. 208/2015 och inkluderar fyra fokusområden i sin bolagsordning som rör patienterna, samhället, de anställda, leverantörerna och driftsmiljön, samt ett mer allmänt mål för att främja det allmänna bästa.

Benefit Corporation representerar en av de mest avancerade affärsmodellerna när det kommer till positiva sociala och miljömässiga effekter. De är vinstdrivande företag med dubbla verksamhetsmål: att skapa värde för både aktieägare och intressenter. Tillsammans bildar dessa företag en global rörelse av “Purpose Driven Businesses”, vars mål är att säkerställa spridningen av en mer utvecklad ekonomisk modell, där företaget ses som en nyckelspelare i att förnya samhället och biosfären.

Benefit Corporation-rörelsen syftar till att främja sund konkurrens mellan alla företag, eftersom deras sätt att arbeta bedöms och utvärderas enligt samma kriterier: företagets positiva inverkan på samhället och planeten samt dess ekonomiska resultat.

Benefit Corporation-företag är också skyldiga att presentera en årlig Impact Report som anger de mål som tagits fram för de specifika verksamhetsmål som finns i bolagsordningen.

6721.24.04.2024