Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Hörde du klicket?

 

Vilka klick betyder något för dig?

Det är inte bara i möten med andra människor det kan säga klick. Har du tänkt på vad ett klick kan betyda för att få bekräftelse på en handling eller på att något har fungerat som det ska? På denna sida kan du läsa mer om vad klicket från pulverinhalatorn NEXThaler kan betyda för dig och dina patienter.

Vad betyder klicket för användaren?

Klicket bekräftar full dos vilket användaren både kan höra och känna som ett klick vid inspirationsflödet 35 l/min. Dosräknaren räknar endast ner om en inhalation har genomförts och full dos frisatts. Patienten får därmed dubbel återkoppling på full dos!1-5 Se filmen om hur inhalationsklicket fungerar här.

Klicka hem en träningsinhalator här!

Här kan du beställa en träningsinhalator av NEXThaler som du kan använda vid mötet med dina patienter.
De finns som Trimbow (beklometasondipropionat/formoterol/glykopyrronium) och Innovair (beklometasondipropionat/formoterol)

NEXThaler -en pulverinhalator med fast
kombination av ICS/LABA eller ICS/LABA/LAMA 1, 2

Full dos erhålls vid inspirationsflödet 35 liter/minut, och bekräftas med ett klick!1-5

ICS/LABA
Innovair NEXThaler

pulverinhalator (DPI) med extrafina partiklar innehåller beklometason och formoterol, för underhållsbehandling av astma.
Innovair NEXThaler 100/6 mikrog kan även användas för symtomlindring vid behov.

Innovair NEXThaler (100/6) är även godkänd för symtomatisk behandling vid svår KOL 2

Innovair på fass.se 

ICS/LABA/LAMA
Trimbow NEXThaler

pulverinhalator (DPI) med extrafina partiklar innehåller beklometason, formoterol och glykopyrronium (88/5/9 µg).
Trimbow Nexthaler är godkänd för underhållsbehandling för patienter med måttlig till svår kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).1

Trimbow finns även som sprayberedning (pMDI).
Trimbow spray (87/5/9) är liksom Trimbow NEXThaler godkänd för behandling av KOL, men har som enda trippelbehandling även astma-indikation. 6

Se effektdata Trimbow spray vid KOL & Astma 

Se effektdata Trimbow NEXThaler

För individuellt anpassad behandling

Vid behandling av astma och KOL är det inte bara viktigt att välja rätt läkemedel. Val av inhalator och regelbunden uppföljning av patientens inhalationsteknik måste också vägas in för att säkerställa sjukdomskontroll och följsamhet7-9.

Läs artikeln Inhalationsteknik är en färskvara

Smart inhalationsräknare ger dubbel återkoppling

NEXThaler är en andningsdriven inhalator med inhalationsräknare. Det betyder att antalet doser räknas ner först efter att patienten inhalerat genom inhalatorn och stängt skyddslocket. Inhalationsklicket som hörs när dosen avges och dosräknaren ger därmed dubbel återkoppling till patienten.1-4

Räkneverket påverkas inte av laddningen av dosen, (som sker vid öppning av skyddslocket), vilket skiljer NEXThaler från andra inhalatorer med dosräknare. Om inhalatorns skyddslock öppnas och stängs utan att dosen inhalerats, går dosen tillbaka till pulverbehållaren i inhalatorn.1-3 Detta gör att ingen dos går förlorad, dubbel dos förhindras och patienten kan se hur många doser som faktiskt är kvar.1-4

Beställ patientinstruktioner för NEXThaler

Här kan du beställa patientinstruktioner till NEXThaler som du kan använda vid mötet med dina patienter.

Simulering visar att extrafina partiklar når både stora och små luftvägar10

Aerosolpartiklarna i Trimbow och Innovair är i genomsnitt mycket mindre än de partiklar som ges med icke extrafina formuleringar.1, 2, 6, 11 För beklometasondipropionat resulterar detta i en kraftfullare effekt än formuleringar med icke extrafina partiklar (100 mikrogram extrafint beklometasondipropionat i Trimbow och Innovair motsvarar 250 mikrogram beklometasondipropionat i en icke extrafin formulering).1, 6, 11

Den extrafina formuleringen gör att de verksamma substanserna lättare når ut i hela lungan, inklusive de små luftvägarna.10, 12-17

Bilderna nedan visar en modellering och behandlingssimulering (FRI; Functional Respiratory Imaging) med BDP/FF/G formulerad som extrafina partiklar jämfört med FLuF/VI/UMEC utan extrafina partiklar i luftvägarna, baserat på HRCT-skanningar från 20 patienter med svår till måttlig KOL10. Bilderna visar utbredd och perifer lungdeponering av extrafina BDP/FF/G-partiklar, även i de små luftvägarna, medan FluF/VI/UMEC-formuleringen utan extrafina partiklar visar begränsad perifer deponering. FRI har visat god överensstämmelse med scintigrafi i ett större antal studier.10

Trimbow BDP/FF/G (beklometasondipropionat/ formoterol/glykopyrronium)
med extrafina partiklar

FluF/VI/UMEC (flutikasonfuroat/umeklidinium/vilanterol)
icke-extrafina partiklar

Behandlingsrekommendationer

Astma:

Läkemedelsverket publicerade uppdaterade svenska behandlingsrekommendationer för Astma i 2023.
Klicka här för att läsa rekommendationerna.

Senaste rapporten från GINA (Global Strategy for Asthma Management and Prevention).
Klicka på länken för att ta del av GINA rapporten

 

KOL:

Läkemedelsverket publicerade uppdaterade svenska behandlingsrekommendationer för KOL 2023.
Klicka här för att läsa rekommendationerna.

Senaste rapporten från GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) 2024.
Klicka här för att läsa GOLD rapporten

Hur ser de nya rekommendationerna ut? Vad är nytt? Vad är huvudbudskapet till allmänläkare? Chiesi har i samarbete med Dr Hanna Sandelowsky tagit fram en film där dessa frågor besvaras.

Klicka på länken för att ta del av Dr Sandelowskys film

Vill du veta mer?

Ta del av kommunikation från oss inom vårt terapiområde KOL och astma.
Registrera dig för vårt mailutskick 

 

 

Referenser:

1. Trimbow inhalationspulver Nexthaler produktresumé, www.fass.se
2. Innovair Nexthaler produktresumé, www.fass.se
3. Corradi M, et al. Expert Opin Drug Deliv 2014;11:1497–506
4. Chetta, A., et al. BMC Pulm Med 2021;21:65
5. Pasquali I., et al. International J Pharmeceutics 2015;496:780-791
6. Trimbow inhalationsspray produktresumé, www.fass.se
7. Rogliani P, et al. Optimizing drug delivery in COPD: the role of inhaler devices. Respir Med 2017;124:6–14
8. Behandlingsrekommendation: Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Uppsala, Läkemedelsverket, mars 2023.
9. Behandlingsrekommendation : Behandlingsrekommendation: Astma hos barn och vuxna. Uppsala, Läkemedelsverket, mars 2023.
10. Usmani OS, et al. International Journal of COPD 2020;15:2433–40
11. Innovair inhalationsspray produktresumé, www.fass.se
12. Beeh K-M, et al. International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2021;16:79–89
13. De Backer W, et al. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv 2010;23(3):137–48
14. Leach CL, et al. Ann Allergy Asthma Immunol 2012;108(3):195–200
15. Lipworth B, et al. Lancet Respir Med 2014;2:497–506
16. Braido F, et al. World Allergy Organ J 2016;9:37
17. Usmani OS, et al. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv 2022;35(4):179–85

 

Trimbow® (beklometasondipropionat/formoterol/glykopyrronium), 87 µg/5 µg/9 µg respektive 172 µg/5 µg/9 µg per dos inhalationsspray, lösning. 88 μg/5 μg/9 μg per dos inhalationspulver. Rx. F. ATC-kod: R03AL09 Medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar, adrenergika i kombination med antikolinergika inkl. trippelkombinationer med kortikosteroider. Indikation: Inhalationspulver respektive spray 87 µg/5 µg/9 µg: Underhållsbehandling hos vuxna patienter med måttlig till svår kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) som inte uppnår adekvat kontroll med en kombination av inhalationssteroid och långverkande beta2-agonist eller en kombination av en långverkande beta2-agonist och långverkande muskarin-antagonist. Spray 87 µg/5 µg/9 µg: Underhållsbehandling av astma hos vuxna som inte uppnår adekvat kontroll med underhållsbehandling bestående av en kombination av en långverkande beta2-agonist och en medelhög dos inhalerad kortikosteroid, och som har upplevt minst en exacerbation av astma under det senaste året. Spray 172 µg/5 µg/9 µg: Underhållsbehandling av astma hos vuxna som inte uppnår adekvat kontroll med underhållsbehandling bestående av en kombination av en långverkande beta2-agonist och en hög dos inhalerad kortikosteroid, och som har upplevt minst en exacerbation av astma under det senaste året. Varningar och försiktighet: Är inte avsett för behandling av akuta episoder av bronkospasm eller en akut exacerbation av sjukdom. Omedelbara överkänslighetsreaktioner har rapporterats efter administrering. Paradoxal bronkospasm kan förekomma med omedelbar ökning av väsande andning och andnöd efter dosering. Den ska behandlas omedelbart med en snabbverkande inhalerad bronkdilaterare och Trimbow ska sättas ut omedelbart. Plötslig eller progressiv försämring av symtomen är potentiellt livshotande och patienten ska genomgå akut medicinsk utvärdering. Det finns en ökad risk för pneumoni hos patienter med KOL som får inhalationssteroider. Systemiska effekter kan förekomma med inhalationssteroider, särskilt vid höga doser ordinerade under längre perioder. Behandling med beta2-agonist kan orsaka potentiellt allvarlig hypokalemi, som riskerar att leda till negativa kardiovaskulära effekter. Glykopyrronium bör användas med försiktighet till patienter med trångvinkelglaukom, prostatahyperplasi eller urinretention. För att minska risken för orofaryngeal candidainfektion bör patienter uppmanas att skölja munnen, gurgla med vatten utan att svälja det eller borsta tänderna efter inhalation av den ordinerade dosen. Synrubbning kan rapporteras vid systemisk och topisk användning av kortikosteroider. Rekommendationen är att behandling inte bör avbrytas abrupt. Doserna ska titreras till de lägsta doserna som bibehåller effektiv astmakontroll. Graviditet och amning: Som en försiktighetsåtgärd bör man undvika användning av Trimbow under graviditet och förlossning. Det finns inga relevanta kliniska data om användning av Trimbow under amning.E-post: [email protected] För fullständig förskrivarinformation och pris se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2022-03-24.
Innovair® (beklometasondipropionat/formoterol), 100/6 μg per dos respektive 200/6 μg per dos inhalationsspray, lösning. RX. F.

Innovair nexthaler® (beklometasondipropionat/formoterol), 100/6 μg per dos respektive 200/6 μg per dos inhalationspulver. RX. (F) Subventioneras endast för patienter med regelbunden behandling av bronkialastma, när kombinationsbehandling (inhalationssteroid och långverkande beta-2-agonist) är lämplig.
ATC-kod: R03AK08 Medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar, adrenergika, inhalationer.
Indikation:Innovair®/Innovair nexthaler®: Regelbunden behandling av bronkialastma, när kombinationsbehandling (inhalationssteroid och långverkande beta2-agonist) är lämplig till patienter som inte uppnår adekvat symtomkontroll med inhalationssteroid och behovsmedicinering med inhalerad kortverkande beta2-agonist eller patienter som redan har adekvat symtomkontroll med inhalationssteroid och långverkande beta2-agonist. Innovair®/Innovair nexthaler® 100/6 μg per dos: Indicerat även för symtomatisk behandling av patienter med svår KOL (FEV1 < 50 % av förväntat normal) och tidigare upprepade exacerbationer och som har signifikanta symtom trots regelbunden behandling med långverkande bronkdilaterare. Innovair®/Innovair nexthaler® är indicerat för vuxna patienter. Varningar och försiktighet: Innovair®/Innovair nexthaler® är inte avsedd för initial astmabehandling. Behandling med Innovair®/Innovair nexthaler® ska inte påbörjas under en exacerbation eller vid en akut eller markant försämring av astman. Paradoxal bronkospasm kan förekomma med omedelbar ökning av väsande andning och andnöd efter dosering. Den ska behandlas omedelbart med en snabbverkande inhalerad bronkdilaterare och Innovair®/Innovair nexthaler® ska sättas ut omedelbart. Plötslig eller progressiv försämring av symtomen är potentiellt livshotande och patienten ska genomgå akut medicinsk utvärdering. Det finns en ökad risk för pneumoni hos patienter med KOL som får inhalationssteroider. Behandling med beta2-agonist kan orsaka potentiellt allvarlig hypokalemi, som riskerar att leda till negativa kardiovaskulära effekter. Den lägsta effektiva dosen bör användas. Behandlingen bör inte avslutas abrupt. Graviditet och amning: Innovair®/Innovair nexthaler® ska endast användas under graviditet och amning om den förväntade nyttan överväger tänkbara risker.
För fullständig förskrivarinformation och pris se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén: 2023-11-10 (inhalationsspray 100/6 μg samt 200/6 μg), 2020-09-03 (inhalationspulver 100/6 μg), 2020-06-15 (inhalationspulver 200/6 μg). Chiesi Pharma AB, telefon 08-753 35 20, www.chiesipharma.se.

 

7250.05.2024