Arbetar du som hälso- och sjukvårdspersonal?

Denna sida är för hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Fabrys sjukdom är en sällsynt, X-kromosombunden, lysosomal sjukdom med en incidens på mellan 40,000–117,000.2 Sjukdomen orsakas av brist på enzymet α-galaktosidas A, vilket leder till ackumulering av globotriaosylceramid (Gb3) och andra relaterade glykosfingolipider, i de flesta celltyper i kroppen. Sjukdomen påverkar många organ och vävnader i kroppen såsom njurarna, hjärtat och nervsystemet.1

Ålder vid symptomdebut varierar och kan uppträda tidigare hos män än hos kvinnor.3 Fabrys sjukdom kan delas upp i klassisk sjukdom, som oftast ses hos män utan kvarvarande enzymnivåer, och icke-klassisk sjukdom, som generellt är mindre allvarlig och kännetecknas av ett mer varierande sjukomsförlopp.1 Diagnos av klassisk Fabrys sjukdom hos män kan vara enkel, medan diagnos hos kvinnor och hos individer med genetiska varianter ses som mer utmanande.4 Symptomen vid Fabrys sjukdom kan variera stort och ibland vara diffusa. På grund av detta, och att kunskapen i vården om Fabrys sjukdom är begränsad, kan utredningen ibland ta flera år.5 Diagnostisering skiljer sig mellan könen; hos män med typiska symptom och/eller känd ärftlighet räcker det att mäta mängden alfa-galaktosidas A medan för kvinnor, som kan ha normala nivåer av enzymet, görs en DNA-analys av GLA-genen.6, 7

Vikten av tidig diagnos

Behovet av snabb och korrekt diagnos av denna progressiva sjukdom är avgörande så att patienter kan identifieras och behandlas innan de får irreversibel organskada.10 Helst bör behandlingen lindra de tidiga symptomen och minska eller eliminera risken för att utveckla livshotande komplikationer senare i livet.3

Referens

  1. Arends M, et al. Characterization of classical and nonclassical Fabry disease: a multicenter study. J Am Soc Nephrol. 2017;28(5):1631–1641;
  2. Waldek S, et al. Life expectancy and cause of death in males and females with Fabry disease: Findings from the Fabry Registry. Genet Med. 2009;11(11):790–796;
  3. Hopkin RJ, et al. Characterization of Fabry disease in 352 pediatric patients in the Fabry registry. Pediatr Res. 2008;64:550–555;
  4. Vardarli I, et al. Diagnosis and screening of patients with Fabry disease. Ther Clin Risk Manag. 2020;16:551–558;
  5. Socialstyrelsen: https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/sallsynta-halsotillstand/fabrys-sjukdom/
  6. WebMD LLC: https://www.webmd.com/a-to-z-guides/fabry-disease-20/fabry-disease-genetic
  7. Germain DP. Fabry disease. Orphanet J Rare Dis. 2010;5:30–79; 
  8. Ortiz A, et al. Fabry disease revisited: Management and treatment recommendations for adult patients. Mol Genet Metab. 2018;123(4):416–427;
  9. Weidemann F, et al. Long-term outcome of enzyme-replacement therapy in advanced Fabry disease: evidence for disease progression towards serious complications. J Intern Med. 2013;274(4):331–341;
  10. Desnick RJ, et al. Fabry disease, an under-recognized multisystemic disorder: expert recommendations for diagnosis, management, and enzyme replacement therapy. Ann Intern Med. 2003;138(4):338–346;
207-2023-MARK, May 2023