Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Integritetspolicy för Chiesi Pharma AB

  1. Integritetspolicyns omfattning

1.1 Nedan beskrivs hur Chiesi Pharma AB, org. nr 556827-5746, med adress Klara Norra Kyrkogata 34, 111 22, Stockholm, (”Chiesi”, ”oss” eller ”vi”) behandlar personuppgifter i förhållande till dig som har anmält dig till utbildning eller webinarium vi ansvarar för, registrerat dig som prenumerant av vårt nyhetsbrev eller nyttjar vår hemsida av en annan anledning.

1.2 Integritetsskydd är en fråga som prioriteras av oss. Det är därför viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och försäkra oss om att vår behandling av dem sker på ett korrekt och lagligt sätt.

1.3 I denna integritetspolicy förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla och i vilket syfte vi behandlar dem. Vi redogör också för vår behandling av personuppgifter samt vilka val och vilka rättigheter du har i relation till den. Vi ber dig läsa igenom vår integritetspolicy noggrant och göra dig införstådd med dess innehåll.

1.4 Vänligen notera att denna integritetspolicy rör behandling av personuppgifter för vilka Chiesi är personuppgiftsansvarig. Det innebär att vi ansvarar för hanteringen och behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär även att det är till oss du ska vända dig med frågor eller synpunkt, eller om du vill utnyttja någon av de rättigheter du har i förhållande till vår hantering av dina personuppgifter (se punkt 7 nedan).

  1. Behandling av personuppgifter

Personuppgifter är uppgifter som kan hänföras till dig. Vi behandlar de personuppgifter du har lämnat till oss. Du är dock inte skyldig att tillhandahålla oss några personuppgifter. Om du beslutar dig för att inte göra det, kan detta till exempel resultera i att vi inte kan kontakta dig med inbjudningar till utbildningar och webinarium eller med önskat marknadsföringsmaterial.

Om du däremot beslutar dig för att tillhandahålla oss dina personuppgifter kan vi komma att hantera dessa i enlighet med tabellen nedan.

Kategori av registreradTyp av personuppgiftÄndamål med behandlingenLaglig grund
Inbjuden till webinarium eller utbildning.Deltagare i webinarium eller utbildning.Namn, e-postadress, titel, arbetsplats.För att följa upp ditt deltagande i webinariumet eller utbildningen och marknadsföra våra tjänster.Vårt berättigade intresse att administrera utskick till dig i enlighet med dina angivna önskemål.  Vårt berättigade intresse att administrera genomförandet av webinarium eller utbildning med dig som deltagare i enlighet med dina angivna önskemål.  
Prenumeranter av vårt nyhetsbrev.Namn, e-postadress, titel, arbetsplats.För att marknadsföra våra tjänster och produkter.Ditt samtycke.
Arbetssökande.Namn, e-postadress, telefonnummer, adress, CV, personligt brev, samt eventuella övriga dokument för att styrka din kompetens.För att genomföra rekryteringsförfarande.Vårt berättigade intresse av en effektiv och korrekt rekrytering.
Beställare av informations- och demonstrationsmaterial. Namn, e-postadress, telefonnummer, din arbetsplats inkluderat eventuell avdelning samt postadress till din arbetsplats.För att leverera det material du beställer.Vårt berättigade intresse av att marknadsföra och informera om våra produkter i enlighet med dina angivna önskemål.
Utföra nöjdhetsundersökningar och marknadsundersökningar, samt be om recensioner från dig via e-post, eller genom andra kommunikationskanaler.Namn, e-postadress, titel, arbetsplats.För att följa upp den upplevda kvaliteten efter deltagandet i webinariumet, seminariet, utbildningen, produktmötet alternativt den upplevda kvaliteten med Chiesi i sin helhet etc.Vårt berättigade intresse att administrera nöjdhetsundersökningar till dig.    
Kontaktsökande via kontaktformulär.Namn och e-postadress.För att kontakta dig och följa upp ditt ärende.Vårt berättigade intresse av att följa upp din kontaktförfrågan.
  1. Profilering

3.1 Automatiserad behandling av personuppgifter

Profilering innebär en automatiserad behandling av personuppgifter för att bedöma vissa egenskaper, exempelvis för att analysera eller förutsäga dina personliga preferenser.

Vi använder profilering för att;

–   kunna leverera anpassade utskick, mötesförfrågningar samt produktnyheter till dig genom våra plattformar och tjänster.

Har du frågor om hur profileringsprocessen går till kan du kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du i punkt 9. Du kan när som helst invända mot vår profilering genom att kontakta oss (och då kommer vi att sluta med profilering). Du kan också avsluta vår profilering genom att avregistrera dig från våra tjänster.

3.2 Chiesis automatiserade beslut

Automatiserade beslut innebär att vissa beslut uteslutande fattas automatiserat, utan inblandning av våra anställda, och kan ha betydande effekt på dig. Genom att fatta sådana beslut automatiskt ökar Chiesis objektivitet och öppenhet i besluten om att erbjuda dig våra tjänster. Du har samtidigt alltid rätt att invända mot dessa typer av beslut.

Automatiserade beslut innebär också att en profilering görs baserat på din information innan beslutet tas. Profileringen inför denna typ av beslut görs för att kunna bedöma relevansen inför möten, produktinformationsmöten, kongresser och/eller övriga sammankomster.

  1. Lagring av personuppgifter

4.1 Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

4.2 Som prenumerant lagras dina uppgifter tills du väljer att återta ditt samtycke. Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Om du inte längre skulle vilja ta del av våra e-postutskick kan du dra tillbaka ditt samtycke genom att avregistrera dig från dessa. Du avregistrerar dig genom att följa instruktionerna för avprenumeration i e-posten du har mottagit.

4.3 Uppgifter om dig som arbetssökande kan komma att lagras under den tid rekryteringsförfarandet pågår, varefter uppgifterna raderas. Om du har samtyckt till att vi får behandla uppgifterna för framtida rekryteringar, kan uppgifterna i stället komma att bevaras i två år efter lämnat samtycke (eller tills samtycket dessförinnan återkallas), varefter de raderas. Trots det sagda kan vi komma att lagra uppgifterna så länge en arbetssökande som inte anställts kan vidta rättsliga åtgärder i anledning av rekryteringsförfarandet. För det fall du ber oss radera dina personuppgifter kommer detta göras utan onödigt dröjsmål så snart det är praktiskt möjligt.

4.4 I den mån dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen, eller behandlingen av annan anledning inte längre skulle vara tillåten, så raderas uppgifterna.

  1. Mottagare

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra personuppgiftsbiträden, t.ex. bolag som arbetar med IT- och molntjänster. I sådana fall ingås personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

  1. Överföringar

För det fall dina uppgifter skulle överföras av oss eller något av våra biträden till ett land utanför EU/EES, säkerställer vi att lämpliga säkerhetsåtgärder vid överföringen av uppgifter till sådan verksamhet vidtas.

  1. Dina rättigheter

7.1 Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig, och i så fall få tillgång till dessa personuppgifter och även information kring personuppgifterna och vår hantering av dem.

7.2 Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss utan onödigt dröjsmål. Du har även med beaktande av ändamålet för behandlingen rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga personuppgifter.

7.3 Du har rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.

7.4 Du har i vissa fall rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera att uppgifterna är korrekta.

7.5 Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som sker på basis av vårt berättigande intresse. Om så sker måste vi påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen.

7.6 Du har rätt att få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

7.7 Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ditt återkallande kommer inte påverka lagligheten av behandlingen som skedde med stöd av samtycket innan det återkallades.

7.8 Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål på behandlingen av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

  1. Tillägg och ändringar

Vi kan komma att göra tillägg till eller ändringar i denna integritetspolicy. Om vi gör det kommer vi att meddela dig på lämpligt sätt, exempelvis via e-post. Om så sker så ber vi dig att noggrant läsa igenom den uppdaterade integritetspolicyn.

  1. Kontakta oss

För att uppdatera, rätta eller radera uppgifter vi har om dig eller nyttja rättigheter som tillkommer dig enligt ovan, är du välkommen att kontakta oss på [email protected].


Denna integritetspolicy gäller från och med den 25 januari 2023.

372-2021-MARK, dec 2021