Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Astma och KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) är sjukdomar som ger kraftigt sänkt livskvalitet, ökad sjukfrånvaro och ökad mortalitetsrisk. Det är samtidigt möjligt att med rätt åtgärder minska symtombördan och förbättra prognos. Enligt de senaste beräkningarna från 2019 lider 262 miljoner människor i världen av astma och 212 miljoner människor av KOL.1,2 

Chiesi vill bidra till förbättrad hälsa för personer som lever med astma eller KOL, inte bara genom att tillhandahålla läkemedel, utan också stödja forskning, utbildning och förbättrad förståelse för dessa sjukdomar.  

Astma

Astma är en kronisk luftvägssjukdom som drabbar individer i alla åldrar men är vanligare hos kvinnor. Vad som orsakar astma är ännu inte helt klarlagt men tros vara en kombination av ärftlighet och miljö, till exempel inandning av föroreningar som kan trigga allergiska reaktioner och irritera andningsvägarna. De vanligaste symtomen är pipande eller väsande andning, tung andning, andnöd, tryck över bröstet och/eller hosta. Med rätt behandling kan personer med astma leva ett normalt och aktivt liv3

Prevalensen astma i Sverige beräknas till 10%.3 
Trots goda behandlingsmöjligheter uppnår endast ca 30–40% fullgod astmakontroll3 

Symtomfrihet är ett viktigt mål 

Målen med astmabehandlingen är symtomfrihet utan inskränkningar av fysisk aktivitet, att normal lungfunktion ska bibehållas och exacerbationer förhindras, utan oacceptabla läkemedelsbiverkningar. 

En patient som har god förståelse för sin sjukdom kan lära sig känna igen tecken på, och därmed agera utifrån sin behandlingsplan vid otillräcklig kontroll. 

Tecken på okontrollerad astma: 

 • Hosta 
 • Slem 
 • Pip och väs i bröstet 
 • Symtom vid triggerfaktorer (rök, avgas, starka dofter, kall luft, fysisk ansträngning) 
 • PEF-variabilitet 
 • trötthet 
 • Att astman leder till 
  • Sjukfrånvaro 
  • Nattliga uppvaknanden 
  • Ökad vid behovsmedicinering 

Information till dina patienter om astma

På AlltomAstma.se kan patienter lära sig mer om sin sjukdom, om små luftvägar, samt läsa mer om symtom & behandling.

Besök alltomastma.se


Vilka klick betyder något för dig?

Det är inte bara i möten med andra människor det kan säga klick. Har du tänkt på vad ett klick kan betyda för att få bekräftelse på en handling eller på att något har fungerat som det ska?

Läs mer om NEXThaler


AeroChamber Plus® Flow-Vu® Spacer är ett hjälmedel till astma- och KOL-patienter som behandlas med inhalationsspray.


Tre snabba frågor om oscillometri Andningsvägar

Tre snabba frågor om oscillometri

Brian Lipwoth är en internationell opinionsbildare med över 30 års erfarenhet av klinisk allergologi och lungmedicin, med särskilt fokus på luftvägssjukdomar. Han var inbjuden som talare vid årsmötet för Dansk Lungmedicin (DLS årsmöte, 24 november 2023, Odense), och presenterade hur SAD (Small Airways Disease) vid astma kan mätas genom att använda oscillometri som ett komplement till spirometri. I anslutning till det, hade vi nöjet att ställa tre snabba frågor om oscillometri. Lyssna på vad Brian har att säga i filmen ovan. … Läs mer

Läs mer
Rörelse som gör skillnad Andningsvägar

Rörelse som gör skillnad

Senare års forskning har visat att vid astma och särskilt vid KOL är fysisk träning en mycket viktig del av behandlingen, som kan bromsa sjukdomen i kombination med andra åtgärder11, 8. Konditions- och styrketräning ska erbjudas till alla personer med KOL, oavsett svårighetsgrad … Läs mer

Läs mer

Referenser

 1. www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/asthma    
 1. Safiri S, Carson-Chahhoud K, Noori M, Nejadghaderi S A, Sullman M J M, Ahmadian Heris J et al. Burden of chronic obstructive pulmonary disease and its attributable risk factors in 204 countries and territories, 1990-2019: results from the Global Burden of Disease Study 2019 BMJ 2022; 378 :e 069679 doi:10.1136/bmj-2021-069679  https://www.bmj.com/content/378/bmj-2021-069679 
 1. Behandlingsrekommendation: Astma hos barn och vuxna. Uppsala, Läkemedelsverket, mars 2023 

5021-30.11.2023