Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej
inhalationsteknik är viktigt för dig och för Chiesi

Artikel om inhalationsteknik vid astma och KOL – 2 min läsning

Inhalationsteknik

Inhalatorerna brukar delas in i två huvudgrupper: pulverinhalatorer och sprayinhalatorer, dvs inhalatorer som producerar en aerosol.3 Dessa två huvudtyper skiljer sig åt beträffande inhalationsteknik. Tekniken skiljer sig dessutom mellan varje enskild inhalator.

Pulverinhalatorer (DPI, dry powder inhalers)

inhalationsteknik_Chiesi_nexthaler

Inhalatorer med pulver delas ytterligare in i endos- och flerdosinhalatorer. Endos- eller singeldosinhalatorn laddas med en ny kapsel för varje inhalation medan i flerdos- eller multidosinhalatorn matas doserna fram en och en. 3 Pulverinhalatorn har ingen drivgas utan det är patientens inhalationskraft som gör att dosen avges. När patienten inhalerar från en pulverinhalator deaggregeras pulvret till inhalerbara partiklar. 3 Stora partiklar (>5µm) impakterar ofta i svalg och övre luftvägar. De små partiklarna, som brukar bedämnas fina (2-5µm) eller extrafina (<2µm), fortsätter ner i luftvägarna där storleken påverkar var depositionen sker. Ju mindre partiklar ju mer perifer deposition.1

I det små luftvägarna sker deponering via sedimentation. Det innebär att partiklarna faller nedåt på grund av gravitationen. Det är på grund av sedimentationen som patienten uppmanas att hålla andan när inhalationen har fullbordats. 1, 3

Sammanfattningsvis inhalationsteknik pulverinhalator

När patienten inhalerar från en pulverinhalator måste energi tillföras genom inandning, för att pulvret ska deaggregeras till inhalerbara partiklar. För att uppnå sedimentation uppmanas patienten att hålla andan efter fullbordad inandning. 3

Partiklarnas storlek är alltså avgörande för deponering – större partiklar deponeras med hjälp av impaktion medan små/mindre partiklar deponeras med hjälp av sedimentation. 3


Sprayinhalatorer, (pMDI), pressured metered dose inhalers samt SMI, soft mist inhalers) 3

En sprayinhalator eller aerosolinhalator genererar ett moln av droppar eller partiklar som är så små att de kan sväva i luften. Partiklarna levereras omedelbart efter att patienten tryckt fram en dos och det krävs därför att patienten kan koordinera den avgivna dosen med en omedelbar inhalation.

Läkemedlet ska inhaleras med en långsam och djup inhalation och patienten ska hålla andan efter inhalationen, så att partiklarna inte följer med utandningsluften. Det vanligaste felet som görs är att aerosolen inhaleras för snabbt. 3


Sammanfattningsvis sprayinhalatorer

Vid inhalation från en sprayinhalator krävs koordination och en långsam och djup inandning 3 samt att patienten håller andan så länge som möjligt. 2


Borde män och kvinnor behandlas lika vid KOL? Andningsvägar

Borde män och kvinnor behandlas lika vid KOL?

Sjukdomen Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) har traditionellt varit en sjukdom som drabbat män, men dödligheten i KOL för kvinnor har fördubblats sedan millennieskiftet och sedan 2005 dör fler kvinnor än män av KOL1. Föreställningen om KOL som en manlig sjukdom kan bidra till fördröjd diagnos hos kvinnor med luftvägsbesvär. … Läs mer

Läs mer

Referenser:

1) GOLD – Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, 2023.

2) Janusinfo. Expertutlåtanden 2023.
https://janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/lungochallergisjukdomar/lungochallergisjukdomar/larpatientenattinhalerarattochforskrivspacertillsprayanvandare.5.3daa1b3d160c00a26d2b41.html

3) Sulku J, Bröms K, Högman M, Janson C, Lisspers K, Malinovschi A, Melhus H, Ställberg B, Nielsen EI. Critical inhaler technique errors in Swedish patients with COPD: a cross-sectional study analysing video-recorded demonstrations. NPJ Prim Care Respir Med. 2021 Feb 9;31(1):5. doi: 10.1038/s41533-021-00218-y. PMID: 33563979; PMCID: PMC7873256.

037-2023-MARK