Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej
inhalationsteknik viktigt vid astma och KOL

Artikel om inhalationsteknik vid astma och KOL – 4 min läsning

Att ha en korrekt inhalationsteknik är en förutsättning för att tillgodogöra sig inhalationsläkemedel vid astma och KOL.1

En studie med svenska KOL-patienter från 2021 visade att totalt 66 procent av patienterna i studien inte tog sin inhalation på rätt sätt och att ju fler inhalatorer patienterna hade, ju fler fel gjordes. Inhalationsteknik är en färskvara och det är av stor vikt att patienterna löpande får instruktioner i hur läkemedel för astma och KOL ska handhas och inhaleras.1-3

Över en miljon svenskar har folksjukdomarna astma och KOL.3-4 Två sjukdomar som kan orsaka betydligt lidande för de drabbade patienterna och vara förenat med inskränkningar i vardagen. Tillsammans orsakar astma och KOL nästan 3000 dödsfall årligen i Sverige, då 2700 personer dör i KOL varje år4 och knappt 150 i astma.5

En viktig del av behandlingen utgörs av medicinering.6 Majoriteten av alla läkemedel vid astma och KOL tillförs via inhalation.3 Samtidigt visar flera studier att felanvändning av inhalatorer är vanligt. Vid astma kopplas felaktig inhalatoranvändning till bristande astmakontroll och associeras vid KOL till ökad risk för exacerbationer.7

Många patienter har felaktig inhalationsteknik

En svensk studie som presenterades i Primary Care Respiratory Medicine (2021) visade att andelen patienter som gjorde kritiska fel* var betydande. Det gällde särskilt de patienter som hade flera olika inhalatormodeller. Sammantaget gjorde 66 procent av patienterna ≥1 kritiskt fel med minst en inhalatormodell när inhalationstekniken undersöktes hos 364 patienter med KOL. Ju fler inhalatormodeller patienterna använde, ju fler patienter använde en felaktig teknik (se tabell 1).2

Tabell 1.

Antal inhalatorerAndel patienter med felaktig teknik
143 %
270 %
≥386%

Sammantaget gjorde 66% av patienterna i studien ≥1 kritiskt fel med minst en inhalationsmodell. 2

*Kritiska fel definierades som fel i inhalationsförfarandet som resulterar i att lite eller inget läkemedel inhaleras eller når lungorna.2

En liknande upptäckt gjordes av Sveriges Apoteksförening då de under våren 2022 bedrev en försöksverksamhet som gick ut på att hjälpa till med inhalationsvägledning ute på apoteken. I sammanställningen av data från 6 836 utförda tjänster kunde konstateras att av de olika momenten kring behandling med inhalation, rörde flest fel inhalationsteknik. 45 procent av patienterna hade en felaktig teknik.8


Vikten av rätt inhalationsteknik

Felaktig inhalationsteknik leder till att för lite eller inget läkemedel når lungorna.1 Att ha en korrekt inhalationsteknik är därmed helt avgörande.7

Hur stor del av del av dosen från en inhalator som når patientens luftvägar bestäms av faktorer relaterade till produkt och patient.3 Med varje enskild typ av inhalator följer ett specifikt handhavande.1 Patientens förmåga att generera lämpligt inspiratoriskt flöde, hur snabbt inhalationen påbörjas, inhalationens duration och inhalationsvolym är faktorer som påverkar hur mycket läkemedel som når lungorna. Förmågan att utföra en optimal inhalation varierar både mellan olika individer och mellan samma individ beroende av sjukdomsstatus och handhavande.3

Antalet olika typer av inhalatorer har ökat på den svenska marknaden under senare tid.3 Enligt GOLD*-rapporten 2023 finns minst 22 olika inhalationstyper på den globala marknaden vilka fungerar olika sinsemellan både beträffande handhavande och inhalationsteknik.1 En del inhalatorer är fuktkänsliga, vissa ska skakas medan andra inte får skakas.3 Inhalatorer skiljer sig även beträffande storlek och portabilitet, antalet steg som krävs för att förbereda dem, vilken kraft som behövs för att ladda och aktivera dem, tiden som krävs för att leverera läkemedlet samt hur de ska rengöras och underhållas.

Utöver det skiljer sig de inhalationsmanövrar som krävs för att använda inhalatorerna på ett korrekt och effektivt sätt. Ju fler steg som krävs, ju större risk att inhalatorn inte hanteras korrekt1 och ju fler inhalatorer en patient har, ju större risk för handhavandefel.3 I GOLD-rapporten för 2023 poängteras att antalet olika inhalatorer ska minimeras och att det vid kombinationsbehandling kan vara mer lämpligt och effektivt med en fast kombination i en inhalator. I rapporten betonas också vikten av utbildning och träning i inhalationsteknik samt regelbunden utvärdering.1

*Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, GOLD

Trimbow pulverinhalatorn NEXThaler ger återkoppling i form av ett klick, som kan kännas eller höras, när full dos friges9. Läs mer om Trimbow NEXThaler


När frågade du din patient senast?

Slutsatsen i artikeln i Primary Care Respiratory Medicine (se ovan) var att för att få optimal KOL-behandling är det viktigt att bedöma patientens inhalationsteknik och att minimera antalet olika inhalatorer2 vilket även överensstämmer med slutsatserna i GOLD-rapporten.1

När frågade du din patient med astma och/eller KOL senast om hur det fungerar att inhalera sitt/sina läkemedel?

Nedan förslag till ämnen/frågor att ta upp med patienten:  

✓ Fungerar behandlingen som önskat? (symtomfrihet, sjukdomens påverkan på det dagliga livet, försämringsperioder etc.?)

✓ Följsamhet till behandling? (tar patienten behandlingen som ordinerat)   Kontrollera att patienten har rätt inhalationsteknik. Be patienten att visa!  

✓ Förklara hur läkemedlet fungerar i luftvägarna och varför momenten ska göras på ett visst sätt. (Till exempel varför patienten behöver hålla andan.)  

✓ Vet patienten hur läkemedlet ska hanteras? (Om det exempelvis ska skakas innan, förvaring osv.)   Vet patienten var han/hon ska vända sig vid frågor om inhalationsteknik?    

Detta är viktigt att ta upp vid varje uppföljning/återbesök – inhalationsteknik är ju som sagt en färskvara!Borde män och kvinnor behandlas lika vid KOL? Andningsvägar
Publicerad: 05 mar 2024

Borde män och kvinnor behandlas lika vid KOL?

Sjukdomen Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) har traditionellt varit en sjukdom som drabbat män, men dödligheten i KOL för kvinnor har fördubblats sedan millennieskiftet och sedan 2005 dör fler kvinnor än män av KOL1. Föreställningen om KOL som en manlig sjukdom kan bidra till fördröjd diagnos hos kvinnor med luftvägsbesvär. … Läs mer

Läs mer

Referenser

1. GOLD – Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, 2023.
2. Sulku J, Bröms K, Högman M, Janson C, Lisspers K, Malinovschi A, Melhus H, Ställberg B, Nielsen EI. Critical inhaler technique errors in Swedish patients with COPD: a cross-sectional study analysing video-recorded demonstrations. NPJ Prim Care Respir Med. 2021 Feb 9;31(1):5. doi: 10.1038/s41533-021-00218-y. PMID: 33563979; PMCID: PMC7873256.
3. Läkartidningen. 2019;116:FF76
4. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer 2020.
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2020-12-7135.pdf
5. Astma och Allergiförbundet
https://astmaoallergiforbundet.se/liv-kan-raddas-med-battre-astmavard/
6. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer 2018.
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2018-12-33.pdf
7. Janusinfo. Expertutlåtanden 2023.
8. Boström, F. Försöksverksamheten med Inhalationsvägledning på svenska apotek våren 2022. Sverige Apoteksförening.
https://janusinfo.se/fortbildning/fortbildningfilmer/filmer/inhaleraratt.5.20326f62163f95008f17fe76.html (samt info om spacer från film)

9. Trimbow SPC, fass.se

Trimbow® (beklometasondipropionat/formoterol/glykopyrronium), 88 µg/5 µg/9 µg inhalationspulver. Rx. F. ATC-kod: R03AL09 Medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar, adrenergika i kombination med antikolinergika inkl. trippelkombinationer med kortikosteroider. Indikation: Underhållsbehandling hos vuxna patienter med måttlig till svår kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) som inte uppnår adekvat kontroll med en kombination av inhalationssteroid och långverkande beta2-agonist eller en kombination av en långverkande beta2-agonist och långverkande muskarin-antagonist. Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne. Varningar och försiktighet: Är inte avsett för behandling av akuta episoder av bronkospasm eller en akut exacerbation av sjukdom. Omedelbara överkänslighetsreaktioner har rapporterats efter administrering. Paradoxal bronkospasm kan förekomma med omedelbar ökning av väsande andning och andnöd efter dosering. Den ska behandlas omedelbart med en snabbverkande inhalerad bronkdilaterare och Trimbow ska sättas ut omedelbart. Plötslig eller progressiv försämring av symtomen är potentiellt livshotande och patienten ska genomgå akut medicinsk utvärdering. Det finns en ökad risk för pneumoni hos patienter med KOL som får inhalationssteroider. Systemiska effekter kan förekomma med inhalationssteroider, särskilt vid höga doser ordinerade under längre perioder. Behandling med beta2-agonist kan orsaka potentiellt allvarlig hypokalemi, som riskerar att leda till negativa kardiovaskulära effekter. Glykopyrronium bör användas med försiktighet till patienter med trångvinkelglaukom, prostatahyperplasi eller urinretention. För att minska risken för orofaryngeal candidainfektion bör patienter uppmanas att skölja munnen, gurgla med vatten utan att svälja det eller borsta tänderna efter inhalation av den ordinerade dosen. Synrubbning kan rapporteras vid systemisk och topisk användning av kortikosteroider. Rekommendationen är att behandling inte bör avbrytas abrupt.
Graviditet och amning: Som en försiktighetsåtgärd bör man undvika användning av Trimbow under graviditet och förlossning. Det finns inga relevanta kliniska data om användning av Trimbow under amning.
E-post: [email protected] För fullständig förskrivarinformation och pris se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2022-03-24.

037-2023-MARK