Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

För KOL-patienter som föredrar att ta sitt läkemedel i pulverform1*

Trimbow (87/5/9) – den första fasta trippelkombinationen (ICS/LABA/LAMA) med extrafina partiklar i inhalationsspray är godkänd vid både KOL och astma*†‡2. Med Trimbow NEXThaler kan du erbjuda samma fasta trippelkombination med extrafina partiklar i pulverform till dina KOL-patienter*1.

Högre styrka för astmapatienter som
inte uppnått tillräcklig symtomkontroll2‡

Trimbow (87/5/9) – den första fasta trippelkombinationen (ICS/LABA/LAMA) med extrafina partiklar i inhalationsspray är godkänd vid både KOL och astma*†. Med Trimbow spray (172/5/9) kan du anpassa styrkan till behoven hos dina patienter med astma.2

Den enda fasta trippelbehandlingen
i både pulver- och sprayinhalator1,2

Trimbow (87/5/9) – den första fasta trippelkombinationen (ICS/LABA/LAMA) med extrafina partiklar i inhalationsspray är godkänd vid både KOL och astma*†. Med Trimbow NEXThaler kan du erbjuda samma fasta trippelkombination med extrafina partiklar i pulverform till dina KOL-patienter*1. Och med Trimbow Spray kan du anpassa styrkan till behoven hos dina patienter med astma†‡2.

Har du klickat med inhalatorn?

Med ett klick från Trimbow NEXThaler kan du vara säker på att hela dosen har blivit avgiven. Läs mer om inhalationsklicket och vad det kan betyda för dig och dina KOL-patienter här.1,3,4

Läs mer

Olika alternativ för individanpassad behandling av patienter med astma och KOL.

Trimbow (87/5/9) – den första fasta trippelkombinationen (ICS/LABA/LAMA) med extrafina partiklar i inhalationsspray (pMDI) godkändes 2017 som underhållsbehandling för vuxna patienter med måttlig till svår kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)*2.

Förutom vid KOL är Trimbow inhalationsspray (87/5/9) även godkänt som underhållsbehandling av astma hos vuxna†2. 2022 godkändes Trimbow inhalationsspray i en högre styrka (172/5/9) för de astmapatienter som har symtom, trots behandling med högdos ICS/LABA och som upplevt minst en exacerbation det senaste året‡2.

Dessutom finns Trimbow NEXThaler, samma fasta trippelkombination med extrafina partiklar, i pulverinhalator (DPI). Trimbow NEXThaler är godkänd som underhållsbehandling för patienter med måttlig till svår KOL och ett alternativ för de patienter som föredrar att ta sitt läkemedel i pulverform.*1

På Chiesi arbetar vi kontinuerligt för att förbättra vården och livskvaliteten för alla som lever med astma eller KOL. Med den högre styrkan (172/5/9) för Trimbow inhalationsspray vid astma och möjligheten att erbjuda dina KOL-patienter Trimbow inhalationsspray (87/5/9) eller pulverinhalatorn Trimbow NEXThaler, kan vi tillsammans göra mer för dina patienter med respiratoriska sjukdomar.

Trimbow NEXThaler – pulverinhalator (DPI) vid KOL

Samma fasta trippelkombination som sprayberedningen (pMDI), med extrafina partiklar i pulverform!1

Läs mer

Trimbow inhalationsspray (pMDI) – i två styrkor

Trimbow inhalationsspray finns i två styrkor. En medelhög dos (87/5/9) för behandling vid KOL och astma*†2, och en hög dos (172/5/9) för behandling av astmapatienter i behov av ökad symtomkontroll trots behandling med högdos ICS/LABA.‡2

Läs mer

3 i 1 i extrafina partiklar –
i två beredningsformer

Trimbow är den första fasta trippelkombinationen av beklometasondipropionat, formoterol och glykopyrronium (BDP/FF/G) med extrafina partiklar som når både stora och små luftvägar, reducerar exacerbationer och förbättrar lungfunktionen jämfört med beklometasondipropionat och formoterol (BDP/FF), hos patienter med okontrollerad astma eller KOL.1,2,5-9

Aerosolpartiklarna i Trimbow är i genomsnitt mycket mindre än de partiklar som ges med icke extrafina formuleringar. För beklometasondipropionat resulterar detta i en kraftfullare effekt än formuleringar som ger icke extrafina partiklar (100 mikrogram extrafint beklometasondipropionat i Trimbow motsvarar 250 mikrogram beklometasondipropionat i en ickeextrafin formulering).1,2

Trippelkombinationen i Trimbow finns i två olika beredningsformer, lösning* respektive pulver*, som ger en aerosol med extrafina partiklar och en samdeposition av de tre aktiva komponenterna.1,2

Guide och diskussionsunderlag

Här kan du ladda ner en kortfattad guide om behandling vid KOL. Du hittar även ett diskussionsunderlag – frågor att diskutera vid okontrollerad astma.

Ladda ner material

Vanliga frågor om Trimbow

Vad menas med extrafina partiklar?

Aerosolpartiklarna i Trimbow är i genomsnitt mycket mindre än de partiklar som ges med icke extrafina formuleringar. Detta resulterar i en kraftfullare effekt än formuleringar med icke extrafina partiklar, då den verksamma substanserna lättare når ut i hela lungan – inklusive de små luftvägarna.1,2,10,11

Läs mer

Vilka är fördelarna med en inhalationsräknare?

Trimbow NEXThaler är en andningsdriven inhalator med inhalationsräknare, vilket innebär att antalet inhalationer först räknas ned då patienten inhalerat sitt läkemedel på rätt sätt.1 Detta gör det lättare för patienten att hålla koll på sin medicinering.

Läs mer

Vilka patienter kan ha fördel av Trimbow NEXThaler?

Med Trimbow NEXThaler kan du erbjuda ett alternativ för de patienter med måttlig till svår KOL som inte uppnått tillräcklig kontroll med ICS/LABA eller LABA/LAMA och som kan ha nytta av att ta sitt läkemedel i pulverform.*1

Läs mer

Vilka patienter kan ha fördel av den högre dosen av Trimbow inhalationsspray?

Vuxna patienter som inte uppnår adekvat symtomkontroll med underhållsbehandling bestående av en kombination av en långverkande beta-2-agonist (LABA) och en hög dos inhalerad kortikosteroid (ICS) och som har upplevt minst en exacerbation av astma under det senaste året, kan ha fördel av tillägg av en långtidsverkande antikolinergika (LAMA). Med Trimbow spray erhålls detta i en fast trippel (ICS/LABA/LAMA).‡2

Läs mer

Vill du veta mer?

Här kan du anmäla intresse för att ta del av produktinformation om Trimbow samt våra terapiområden KOL och astma.

*Underhållsbehandling hos vuxna patienter med måttlig till svår kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) som inte uppnår adekvat kontroll med en kombination av inhalationssteroid och långverkande beta-2-agonist eller en kombination av en långverkande beta-2-agonist och långverkande muskarinantagonist.

†Underhållsbehandling av astma hos vuxna som inte uppnår adekvat kontroll med underhållsbehandling bestående av en kombination av en långverkande beta-2‑agonist och en medelhög dos inhalerad kortikosteroid, och som har upplevt minst en exacerbation av astma under det senaste året.

‡Underhållsbehandling av astma hos vuxna som inte uppnår adekvat kontroll med underhållsbehandling bestående av en kombination av en långverkande beta-2-agonist och en hög dos inhalerad kortikosteroid, och som har upplevt minst en exacerbation av astma under det senaste året.

Referenser:

1. Trimbow Inhalationspulver produktresumé

2. Trimbow Inhalationsspray produktresumé, 87 μg/5 μg/9 μg respektive 172 μg/5 μg/9 μg

3. Buttini F, et al. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv 2016;29:167–78

4. Corradi M, et al. Expert Opin Drug Deliv 2014;11:1497–506

5. Braido, et al. World Allergy Organ J 2016;9:37

6. Virchow JC, et al. Single inhaler extrafine triple therapy in uncontrolled asthma (TRIMARAN and TRIGGER): two double-blind, parallel-group, randomised, controlled phase 3 trials. Lancet 2019;394:1737–49

7. Singh D, et al. Single inhaler triple therapy versus inhaled corticosteroid plus long-acting β2 agonist for chronic obstructive pulmonary disease (TRILOGY): a double-blind, parallel group, randomised controlled trial. Accepted (2016) THELANCET-D-16-04974R1, S0140-6736(16)31354-X

8. Singh D, et al. TRINITY: A phase III study to compare the efficacy and safety of an extrafine triple combination of beclometasone dipropionate (BDP), formoterol fumarate (FF), and glycopyrronium bromide (GB) pMDI (CHF5993) with tiotropium (Tio) and a free triple combination of BDP/FF (Foster®) + Tio in COPD patients. Accepted 2016 ERS conference, London: Late breaking topics in airways disease: Oral presentation, Monday September 5. Room C (10:45-12.45)

9. Beeh K-M, et al. Comparison of Dry-Powder Inhaler and Pressurized Metered-Dose Inhaler Formulations of Extrafine Beclomethasone Dipropionate/Formoterol Fumarate/Glycopyrronium in Patients with COPD: The TRI-D Randomized Controlled Trial. International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2021;16:79–89

10. Lipworth, et al. Lancet Respir Med 2014;2:497–506

11. Usmani, et al. International Journal of COPD 2020;15:2433–40

 

Trimbow® (beklometasondipropionat/formoterol/glykopyrronium), 87 μg/5 μg/9 μg respektive 172 μg/5 μg/9 μg per dos inhalationsspray, lösning. 88 μg/5 μg/9 μg per dos inhalationspulver. Rx. F. ATC-kod: R03AL09. Medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar, adrenergika i kombination med antikolinergika inkl. trippelkombinationer med kortikosteroider.
Indikation:
Inhalationspulver respektive spray 87 (88) μg/5 μg/9 μg: Underhållsbehandling hos vuxna patienter med måttlig till svår kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) som inte uppnår adekvat kontroll med en kombination av inhalationssteroid och långverkande beta-2-agonist eller en kombination av en långverkande beta-2-agonist och långverkande muskarin-antagonist.
Spray 87 μg/5 μg/9 μg: Underhållsbehandling av astma hos vuxna som inte uppnår adekvat kontroll med underhållsbehandling bestående av en kombination av en långverkande beta-2-agonist och en medelhög dos inhalerad kortikosteroid, och som har upplevt minst en exacerbation av astma under det senaste året.
Spray 172 μg/5 μg/9 μg: Underhållsbehandling av astma hos vuxna som inte uppnår adekvat kontroll med underhållsbehandling bestående av en kombination av en långverkande beta-2-agonist och en hög dos inhalerad kortikosteroid, och som har upplevt minst en exacerbation av astma under det senaste året.
Varningar och försiktighet: Är inte avsett för behandling av akuta episoder av bronkospasm eller en akut exacerbation av sjukdom. Omedelbara överkänslighetsreaktioner har rapporterats efter administrering. Paradoxal bronkospasm kan förekomma med omedelbar ökning av väsande andning och andnöd efter dosering. Den ska behandlas omedelbart med en snabbverkande inhalerad bronkdilaterare och Trimbow ska sättas ut omedelbart. Plötslig eller progressiv försämring av symtomen är potentiellt livshotande och patienten ska genomgå akut medicinsk utvärdering. Det finns en ökad risk för pneumoni hos patienter med KOL som får inhalationssteroider. Systemiska effekter kan förekomma med inhalationssteroider, särskilt vid höga doser ordinerade under längre perioder. Behandling med beta-2-agonist kan orsaka potentiellt allvarlig hypokalemi, som riskerar att leda till negativa kardiovaskulära effekter. Glykopyrronium bör användas med försiktighet till patienter med trångvinkelglaukom, prostatahyperplasi eller urinretention. För att minska risken för orofaryngeal candidainfektion bör patienter uppmanas att skölja munnen, gurgla med vatten utan att svälja det eller borsta tänderna efter inhalation av den ordinerade dosen. Synrubbning kan rapporteras vid systemisk och topisk användning av kortikosteroider. Rekommendationen är att behandling inte bör avbrytas abrupt. Doserna ska titreras till de lägsta doserna som bibehåller effektiv astmakontroll.
Graviditet och amning: Som en försiktighetsåtgärd bör man undvika användning av Trimbow under graviditet och förlossning. Det finns inga relevanta kliniska data om användning av Trimbow under amning.
E-post: [email protected] För fullständig förskrivarinformation och pris se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2022-03-24.

442-2022-MARK, nov 2022