Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Sprayinhalator vid
KOL eller astma*†‡1

  • Medelhög dos ICS vid KOL eller astma*†1
  • Hög dos ICS vid astma‡1
  • Fast trippelberedning med extrafin formulering1

Första fasta trippelkombinationen vid KOL och astma*†‡1

Trimbow (87/5/9) – den första fasta trippelkombinationen (ICS/LABA/LAMA) med extrafina partiklar i inhalationsspray (pMDI) godkändes 2017 som underhållsbehandling för vuxna patienter med måttlig till svår kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).*1

2021 godkändes Trimbow i inhalationsspray (87/5/9), som underhållsbehandling för astmapatienter som har symtom trots behandling med ICS/LABA och som har upplevt minst en exacerbation det senaste året†1.

2022 godkändes Trimbow inhalationsspray även i en högre styrka (172/5/9) för de astmapatienter som har symtom, trots behandling med högdos ICS/LABA, och som upplevt minst en exacerbation det senaste året‡1.

När din astmapatient inte uppnått tillräcklig sjukdomskontroll med ICS/LABA1

Trimbow är den första fasta trippelbehandlingen (ICS/LABA/LAMA) med extrafina partiklar i en och samma sprayinhalator som godkänts för användning till astmapatienter†‡1. Glykopyrronium (LAMA), den tredje verksamma substansen i Trimbow, blockerar acetylkolins bronksammandragande effekt och vidgar luftvägarna. För de patienter som står på kombinationsbehandling med ICS/LABA och ändå har symtom och risk för fler exacerbationer, kan Trimbow vara ett behandlingsalternativ.1

Trimbow (87/5/9) jämfört med BDP/FF

  • Minskade frekvensen av exacerbationer1

med 15,4 %, (p=0,033)2

  • Förbättrade lungfunktionen (FEV1)1

med 57 ml, (p=0,008)2

 

Trimbow (172/5/9) jämfört med BDP/FF

  • Minskade frekvensen av exacerbationer1

med 12,0 % (p=0,110 (icke signifikant))2

  • Förbättrade lungfunktionen (FEV1)1

med 73 ml (p=0,003 (nominellt p-värde))2

Simulering visar att extrafina partiklar når både stora och små luftvägar3-9

Aerosolpartiklarna i Trimbow är i genomsnitt mycket mindre än de partiklar som ges med icke extrafina formuleringar. För beklometasondipropionat resulterar detta i en kraftfullare effekt än formuleringar med icke extrafina partiklar (100 mikrogram extrafint beklometasondipropionat i Trimbow motsvarar 250 mikrogram beklometasondipropionat i en icke extrafin formulering).1,10

Den extrafina formuleringen gör att de verksamma substanserna lättare når ut i hela lungan, inklusive de små luftvägarna.3-9

Bilderna nedan visar en modellering och behandlingssimulering (FRI; Functional Respiratory Imaging) med BDP/FF/G formulerad som extrafina partiklar jämfört med FLuF/VI/UMEC utan extrafina partiklar i luftvägarna, baserat på HRCT-skanningar från 20 patienter med svår till måttlig KOL7. Bilderna visar utbredd och perifer lungdeponering av extrafina BDP/FF/G-partiklar, även i de små luftvägarna, medan FluF/VI/UMEC-formuleringen utan extrafina partiklar visar begränsad perifer deponering. FRI har visat god överensstämmelse med scintigrafi i ett större antal studier.7

Trimbow BDP/FF/G (beklometasondipropionat/ formoterol/glykopyrronium) med extrafina partiklar

FluF/VI/UMEC (flutikasonfuroat/umeklidinium/vilanterol)
utan extrafina partiklar

Material att ladda
ner och beställa

Här kan du ladda ner ett diskussionsunderlag med frågor att diskutera med din patient. Du kan även beställa olika typer av material.

Trimbow NEXThaler

Trimbow finns även som pulverinhalator vid KOL10.

Trimbow Pulverinhalatorn NEXThaler

Håll dig uppdaterad

Ta del av nyheter och inbjudningar inom våra terapiområden KOL och astma.

Ja tack, gärna!

*Underhållsbehandling hos vuxna patienter med måttlig till svår kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) som inte uppnår adekvat kontroll med en kombination av inhalationssteroid och långverkande beta-2-agonist eller en kombination av en långverkande beta-2-agonist och långverkande muskarinantagonist.

†Underhållsbehandling av astma hos vuxna som inte uppnår adekvat kontroll med underhållsbehandling bestående av en kombination av en långverkande beta-2‑agonist och en medelhög dos inhalerad kortikosteroid, och som har upplevt minst en exacerbation av astma under det senaste året.

‡Underhållsbehandling av astma hos vuxna som inte uppnår adekvat kontroll med underhållsbehandling bestående av en kombination av en långverkande beta-2-agonist och en hög dos inhalerad kortikosteroid, och som har upplevt minst en exacerbation av astma under det senaste året.

Referenser:

1. Trimbow Inhalationsspray produktresumé, 87 μg/5 μg/9 μg respektive 172 μg/5 μg/9 μg

2. Virchow JC, et al. Single inhaler extrafine triple therapy in uncontrolled asthma (TRIMARAN and TRIGGER): two double-blind, parallel-group, randomised, controlled phase 3 trials. Lancet 2019;394:1737–49

3. De Backer W, et al. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv 2010;23(3):137–48

4. Leach CL, et al. Ann Allergy Asthma Immunol 2012;108(3):195–200

5. Lipworth B, et al. Lancet Respir Med 2014;2:497–506

6. Braido F, et al. World Allergy Organ J 2016;9:37

7. Usmani OS, et al. International Journal of COPD 2020;15:2433–40

8. Usmani OS, et al. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv 2022;35(4):179–85

9. GOLD Report 2022. Global Strategy for the diagnosis, management, and prevention of COPD. https://goldcopd.org/

10. Trimbow Inhalationspulver produktresumé

 

Trimbow® (beklometasondipropionat/formoterol/glykopyrronium), 87 μg/5 μg/9 μg respektive 172 μg/5 μg/9 μg per dos inhalationsspray, lösning. 88 μg/5 μg/9 μg per dos inhalationspulver. Rx. F. ATC-kod: R03AL09. Medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar, adrenergika i kombination med antikolinergika inkl. trippelkombinationer med kortikosteroider.
Indikation:
Inhalationspulver respektive spray 87 (88) μg/5 μg/9 μg: Underhållsbehandling hos vuxna patienter med måttlig till svår kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) som inte uppnår adekvat kontroll med en kombination av inhalationssteroid och långverkande beta-2-agonist eller en kombination av en långverkande beta-2-agonist och långverkande muskarin-antagonist.
Spray 87 μg/5 μg/9 μg: Underhållsbehandling av astma hos vuxna som inte uppnår adekvat kontroll med underhållsbehandling bestående av en kombination av en långverkande beta-2-agonist och en medelhög dos inhalerad kortikosteroid, och som har upplevt minst en exacerbation av astma under det senaste året.
Spray 172 μg/5 μg/9 μg: Underhållsbehandling av astma hos vuxna som inte uppnår adekvat kontroll med underhållsbehandling bestående av en kombination av en långverkande beta-2-agonist och en hög dos inhalerad kortikosteroid, och som har upplevt minst en exacerbation av astma under det senaste året.
Varningar och försiktighet: Är inte avsett för behandling av akuta episoder av bronkospasm eller en akut exacerbation av sjukdom. Omedelbara överkänslighetsreaktioner har rapporterats efter administrering. Paradoxal bronkospasm kan förekomma med omedelbar ökning av väsande andning och andnöd efter dosering. Den ska behandlas omedelbart med en snabbverkande inhalerad bronkdilaterare och Trimbow ska sättas ut omedelbart. Plötslig eller progressiv försämring av symtomen är potentiellt livshotande och patienten ska genomgå akut medicinsk utvärdering. Det finns en ökad risk för pneumoni hos patienter med KOL som får inhalationssteroider. Systemiska effekter kan förekomma med inhalationssteroider, särskilt vid höga doser ordinerade under längre perioder. Behandling med beta-2-agonist kan orsaka potentiellt allvarlig hypokalemi, som riskerar att leda till negativa kardiovaskulära effekter. Glykopyrronium bör användas med försiktighet till patienter med trångvinkelglaukom, prostatahyperplasi eller urinretention. För att minska risken för orofaryngeal candidainfektion bör patienter uppmanas att skölja munnen, gurgla med vatten utan att svälja det eller borsta tänderna efter inhalation av den ordinerade dosen. Synrubbning kan rapporteras vid systemisk och topisk användning av kortikosteroider. Rekommendationen är att behandling inte bör avbrytas abrupt. Doserna ska titreras till de lägsta doserna som bibehåller effektiv astmakontroll.
Graviditet och amning: Som en försiktighetsåtgärd bör man undvika användning av Trimbow under graviditet och förlossning. Det finns inga relevanta kliniska data om användning av Trimbow under amning.
E-post: [email protected] För fullständig förskrivarinformation och pris se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2022-03-24.

442-2022-MARK, nov 2022