Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

För KOL-patienter som föredrar att ta sitt läkemedel i pulverform*1

  • Pulverinhalator (DPI) med praktisk inhalationsräknare1
  • Fast trippelberedning med extrafin formulering1
  • Dosering två gånger dagligen1

Har du klickat med inhalatorn?

Med ett klick från Trimbow NEXThaler kan du vara säker på att hela dosen har blivit avgiven. Läs mer om inhalationsklicket och vad det kan betyda för dig och dina KOL-patienter här.1,2,3

Läs mer

För individuellt anpassad behandling*1

Vid behandling av KOL är det inte bara viktigt att välja rätt läkemedel. Val av inhalator och regelbunden uppföljning av patientens inhalationsteknik måste också vägas in för att säkerställa sjukdomskontroll och följsamhet4. Med Trimbow NEXThaler kan du erbjuda ett alternativ för de patienter med måttlig till svår KOL som inte uppnått tillräcklig kontroll med ICS/LABA eller LABA/LAMA och som föredrar eller kan ha nytta av att ta sitt läkemedel i pulverform1.

Boka möte

Smart inhalationsräknare bekräftar korrekt hantering

Trimbow NEXThaler är en andningsdriven inhalator med inhalationsräknare. Det betyder att hela dosen avges när rätt inspiratorisk flödeshastighet nåtts och att antalet doser räknas ner först efter att patienten inhalerat genom inhalatorn. När detta görs på rätt sätt, hörs ett bekräftande inhalationsklick från NEXThaler.1

Till skillnad från inhalatorer med dosräknare påverkas heller inte räkneverket vid stängning av locket. Om patienten har öppnat inhalatorn men inte inhalerat och skyddslocket stängs går dosen tillbaka till pulverbehållaren i inhalatorn.1 Detta gör det lättare för patienten att hålla koll på sin medicinering.

Effekt du känner till

Den fasta trippelkombinationen i Trimbow NEXThaler godkändes i EU baserat på TRI-D-studien som konstaterade likvärdig effekt och säkerhet som vid den tidigare pMDI-formuleringen hos patienter med måttlig till svår KOL5. Tre kliniska studier; TRILOGY, TRINITY och TRIBUTE, har fastställt effekt och säkerhet vid trippelterapin i pMDI-formulering.1

Minskade risken för exacerbationer1

Minskade med 23 % vs BDP/FF (frekvens: 0,41 jämfört med 0,53 händelser per patient/år, p=0,005).
Minskade med 15 % vs indakterol/glykopyrronium (IND/G) (frekvens 0,50 jämfört med 0,59 händelser per patient/år, p=0,043).
Minskade med 20 % vs triotropium (frekvens: 0,46 jämfört med 0,57 händelser per patient/år, p=0,003).
Inga skillnader observerades vid jämförelse mellan BDP/FF/G med trippelkombinationen extempore av beklometasondipropionat och formoterol i fast kombination plus tiotropium (frekvens av måttliga/svåra exacerbationer: 0,46 jämfört med 0,45 händelser per patient/år).

Förbättrade livskvaliteten1

Jämfört med BDP/FF, IND/G och tiotropium (mätt med St. George’s Respiratory Questionnaire – SGRQ – total poäng).

Förbättrade lungfunktionen1

Trimbow förbättrade FEV1 före dos efter 26 och 52 veckors behandling jämfört med BDP/FF och jämfört med tiotropium, (p<0,001). Genomsnittlig FEV1 före dos under 52 veckor förbättrades jämfört med IND/G (p=0,018).

TRI-D-studien på några minuter

Här kan du ta del av en summering av den non inferiority-studie som ligger bakom godkännandet för Trimbow NEXThaler.1,5

Simulering visar att extrafina partiklar når både stora och små luftvägar6-12

Aerosolpartiklarna i Trimbow är i genomsnitt mycket mindre än de partiklar som ges med icke extrafina formuleringar. För beklometasondipropionat resulterar detta i en kraftfullare effekt än formuleringar med icke extrafina partiklar (100 mikrogram extrafint beklometasondipropionat i Trimbow motsvarar 250 mikrogram beklometasondipropionat i en icke extrafin formulering).1,13

Den extrafina formuleringen gör att de verksamma substanserna lättare når ut i hela lungan, inklusive de små luftvägarna.6-12

Bilderna nedan visar en modellering och behandlingssimulering (FRI; Functional Respiratory Imaging) med BDP/FF/G formulerad som extrafina partiklar jämfört med FLuF/VI/UMEC utan extrafina partiklar i luftvägarna, baserat på HRCT-skanningar från 20 patienter med svår till måttlig KOL10. Bilderna visar utbredd och perifer lungdeponering av extrafina BDP/FF/G-partiklar, även i de små luftvägarna, medan FluF/VI/UMEC-formuleringen utan extrafina partiklar visar begränsad perifer deponering. FRI har visat god överensstämmelse med scintigrafi i ett större antal studier.10

Trimbow BDP/FF/G (beklometasondipropionat/ formoterol/glykopyrronium) med extrafina partiklar

FluF/VI/UMEC (flutikasonfuroat/umeklidinium/vilanterol)
utan extrafina partiklar

Behandlingsriktlinjer

Här hittar du en länk till den senaste rapporten från GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) 2023.

Trimbow inhalationsspray i två styrkor

Trimbow inhalationsspray finns i två styrkor. En medelhög dos (87/5/9) för behandling vid KOL och astma, och en hög dos (172/5/9) för behandling av astmapatienter i behov av ökad symtomkontroll trots behandling med högdos ICS/LABA.†‡13

Läs mer om Trimbow Spray

Vill du veta mer?

Här kan du anmäla intresse för att ta del av nyheter och inbjudningar inom våra terapiområden KOL och astma.

Anmäl dig här

*Underhållsbehandling hos vuxna patienter med måttlig till svår kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) som inte uppnår adekvat kontroll med en kombination av inhalationssteroid och långverkande beta-2-agonist eller en kombination av en långverkande beta-2-agonist och långverkande muskarinantagonist.

†Underhållsbehandling av astma hos vuxna som inte uppnår adekvat kontroll med underhållsbehandling bestående av en kombination av en långverkande beta-2-agonist och en medelhög dos inhalerad kortikosteroid, och som har upplevt minst en exacerbation av astma under det senaste året.

‡Underhållsbehandling av astma hos vuxna som inte uppnår adekvat kontroll med underhållsbehandling bestående av en kombination av en långverkande beta-2-agonist och en hög dos inhalerad kortikosteroid, och som har upplevt minst en exacerbation av astma under det senaste året.

Referenser:

1. Trimbow Inhalationspulver produktresumé

2. Buttini F, et al. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv 2016;29:167–78

3. Corradi M, et al. Expert Opin Drug Deliv 2014;11:1497–506

4. Rogliani P, et al. Optimizing drug delivery in COPD: the role of inhaler devices. Respir Med 2017;124:6–14

5. Beeh K-M, et al. Comparison of Dry-Powder Inhaler and Pressurized Metered-Dose Inhaler Formulations of Extrafine Beclomethasone Dipropionate/Formoterol Fumarate/Glycopyrronium in Patients with COPD: The TRI-D Randomized Controlled Trial. International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2021;16:79–89

6. De Backer W, et al. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv 2010;23(3):137–48

7. Leach CL, et al. Ann Allergy Asthma Immunol 2012;108(3):195–200

8. Lipworth B, et al. Lancet Respir Med 2014;2:497–506

9. Braido F, et al. World Allergy Organ J 2016;9:37

10. Usmani OS, et al. International Journal of COPD 2020;15:2433–40

11. Usmani OS, et al. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv 2022;35(4):179–85

12. GOLD Report 2022. Global Strategy for the diagnosis, management, and prevention of COPD. https://goldcopd.org/

13. Trimbow Inhalationsspray produktresumé, 87 μg/5 μg/9 μg respektive 172 μg/5 μg/9 μg

 

Trimbow® (beklometasondipropionat/formoterol/glykopyrronium), 87 μg/5 μg/9 μg respektive 172 μg/5 μg/9 μg per dos inhalationsspray, lösning. 88 μg/5 μg/9 μg per dos inhalationspulver. Rx. F. ATC-kod: R03AL09. Medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar, adrenergika i kombination med antikolinergika inkl. trippelkombinationer med kortikosteroider.
Indikation:
Inhalationspulver respektive spray 87 (88) μg/5 μg/9 μg: Underhållsbehandling hos vuxna patienter med måttlig till svår kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) som inte uppnår adekvat kontroll med en kombination av inhalationssteroid och långverkande beta-2-agonist eller en kombination av en långverkande beta-2-agonist och långverkande muskarin-antagonist.
Spray 87 μg/5 μg/9 μg: Underhållsbehandling av astma hos vuxna som inte uppnår adekvat kontroll med underhållsbehandling bestående av en kombination av en långverkande beta-2-agonist och en medelhög dos inhalerad kortikosteroid, och som har upplevt minst en exacerbation av astma under det senaste året.
Spray 172 μg/5 μg/9 μg: Underhållsbehandling av astma hos vuxna som inte uppnår adekvat kontroll med underhållsbehandling bestående av en kombination av en långverkande beta-2-agonist och en hög dos inhalerad kortikosteroid, och som har upplevt minst en exacerbation av astma under det senaste året.
Varningar och försiktighet: Är inte avsett för behandling av akuta episoder av bronkospasm eller en akut exacerbation av sjukdom. Omedelbara överkänslighetsreaktioner har rapporterats efter administrering. Paradoxal bronkospasm kan förekomma med omedelbar ökning av väsande andning och andnöd efter dosering. Den ska behandlas omedelbart med en snabbverkande inhalerad bronkdilaterare och Trimbow ska sättas ut omedelbart. Plötslig eller progressiv försämring av symtomen är potentiellt livshotande och patienten ska genomgå akut medicinsk utvärdering. Det finns en ökad risk för pneumoni hos patienter med KOL som får inhalationssteroider. Systemiska effekter kan förekomma med inhalationssteroider, särskilt vid höga doser ordinerade under längre perioder. Behandling med beta-2-agonist kan orsaka potentiellt allvarlig hypokalemi, som riskerar att leda till negativa kardiovaskulära effekter. Glykopyrronium bör användas med försiktighet till patienter med trångvinkelglaukom, prostatahyperplasi eller urinretention. För att minska risken för orofaryngeal candidainfektion bör patienter uppmanas att skölja munnen, gurgla med vatten utan att svälja det eller borsta tänderna efter inhalation av den ordinerade dosen. Synrubbning kan rapporteras vid systemisk och topisk användning av kortikosteroider. Rekommendationen är att behandling inte bör avbrytas abrupt. Doserna ska titreras till de lägsta doserna som bibehåller effektiv astmakontroll.
Graviditet och amning: Som en försiktighetsåtgärd bör man undvika användning av Trimbow under graviditet och förlossning. Det finns inga relevanta kliniska data om användning av Trimbow under amning.
E-post: [email protected] För fullständig förskrivarinformation och pris se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2022-03-24.

442-2022-MARK, nov 2022