Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Artikel om könsskillnader vid KOL – 6 min läsning

KOL – en ojämlik sjukdom

Internationella kvinnodagen (8 mars) ger en anledning att titta närmare på om män och kvinnor i realiteten har lika goda förutsättningar att få rätt vård. Men innebär samma rätt till vård att vården ska vara densamma för alla?

Sjukdomen Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) har traditionellt varit en sjukdom som drabbat män, men dödligheten i KOL för kvinnor har fördubblats sedan millennieskiftet och sedan 2005 dör fler kvinnor än män av KOL1. Föreställningen om KOL som en manlig sjukdom kan bidra till fördröjd diagnos hos kvinnor med luftvägsbesvär.

KOL slår hårdare, och tidigare mot kvinnor

Rökning, som är den största enskilda riskfaktorn för att utveckla KOL, är kopplat till en signifikant snabbare försämringstakt hos kvinnliga rökare jämfört med män vad gäller lungfunktion2. Jämfört med män med motsvarande lungfunktion uppträder kvinnors lungfunktionsnedsättning vid yngre ålder, trots senare rökdebut och färre paketår3. Kvinnor är också i majoritet i den grupp icke-rökare som utvecklar KOL4. Dessutom löper kvinnor större risk att behöva vårdas på sjukhus för KOL-relaterade besvär och får fler exacerbationer5 . Kvinnor med KOL har 9,4 år kortare förväntad livslängd jämfört med befolkningssnittet, vilket är ytterligare två förlorade år jämfört med män med KOL6. Medianöverlevnaden efter diagnos är å andra sidan två år längre för kvinnor.  Män dör i genomsnitt 9 år och kvinnor 11 år efter diagnos.5

Olika samsjuklighet

Samsjuklighet vid KOL är mycket vanligt, oavsett kön, men medan män med KOL oftare har diabetes (typ I och II), njurpåverkan och kardiovaskulära sjukdomar är astma, osteoporos, frakturer, depression, ångest, reumatism och rinit vanligare samsjuklighet för kvinnor vid KOL5. Risken för kardiovaskulära händelser är tiofaldigad de första 30 dagarna efter en sjukhusinläggning för exacerbation7 men trots att hjärt-kärlsjukdomar är en vanligare samsjuklighet för män så är de av större betydelse för mortalitet bland kvinnor8.

Symtombördan skiljer sig också

Kvinnor rapporterar högre grad av dyspné och ångest, och har oftare depression och sämre fysisk kapacitet9,10,11. Andnöd är ett överlappande symtom för både KOL och ångest som leder till ökad andning och hyperventilation. Rädslan för att bli andfådd kan bidra till att man undviker fysisk aktivitet, vilket leder till minskad fysisk kapacitet och mer andnöd vid ansträngning.12 KOL-relaterad ångest bidrar också till fler, och längre sjukhusvistelser.12

Skillnader på vävnadsnivå

Det finns också histologiska skillnader vid KOL: kvinnor har mindre och trängre luftvägar med mer uttalad sjuklighet i de små luftvägarna (SAD, Small Airways Disease), och en lägre grad av lungemfysem än män med motsvarande lungvolym10. Vad detta beror på är inte klarlagt men skulle kunna ha betydelse för varför kvinnor uppvisar högre grad av andnöd vid motsvarande luftvägsobstruktion.

Så – vad behövs?

Först och främst är det viktigt att belysa att KOL inte längre är en sjukdom som mest drabbar män. Att underdiagnostiken av KOL är omfattande är väl känt, men inte huruvida det finns någon könsskillnad avseende väg till diagnos. Att arbeta för att minska underdiagnostiken är ett viktigt arbete för att minska ohälsan i Sverige.

 • Spirometri: Ju tidigare diagnos desto mer lungkapacitet finns kvar att rädda. Prioritera spirometri hos kvinnor med luftvägsbesvär, även för de som aldrig rökt.
 • Rökstopp: Rökningens skadeverkningar på lungkapacitet, särskilt hos kvinnor, gör det extra angeläget att satsa på mer stöd för att sluta röka helt.
 • Patientutbildning rekommenderas av socialstyrelsen till alla personer som lever med KOL, men med tanke på symtombördan möjligen särskilt angeläget för kvinnor. Patientutbildningen innehåller verktyg för att ta kontroll över sin andning t ex genom pysandning. Patientutbildning ger förbättrad livskvalitet, minskad dyspné och ökad fysisk kapacitet och är en förutsättning för att uppnå behandlingsmålen.
 • Vård utifrån individ: KOL är en sjukdom med kraftig påverkan på livskvalitet, inte minst för kvinnor. Kvinnor som lever med KOL har generellt en högre risk för exacerbationer, vilket motiverar tätare monitorering och tillgång till en tydlig behandlingsplan. Behandling utifrån individens förutsättningar och samsjukligheter är viktiga för att personer som lever med KOL ska kunna få ett så bra liv som möjligt, oavsett kön.

Likabehandling måste inte nödvändigtvis innebära lika behandling utan innebär att alla har rätt till omvårdnad anpassad för varje individ.

Referenser

 1. Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik, 2023.
 2. Gan, W.Q., Man, S.P., Postma, D.S. et al. Female smokers beyond the perimenopausal period are at increased risk of chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review and meta-analysis. Respir Res 7, 52 (2006). https://doi.org/10.1186/1465-9921-7-52
 3. Sørheim IC, Johannessen A, Gulsvik A, Bakke PS, Silverman EK, DeMeo DL. Gender differences in COPD: are women more susceptible to smoking effects than men? Thorax. 2010 Jun;65(6):480-5. doi: 10.1136/thx.2009.122002. PMID: 20522842; PMCID: PMC8191512.
 4. Syamlal G, Doney B, Mazurek JM. Chronic Obstructive Pulmonary Disease Prevalence Among Adults Who Have Never Smoked, by Industry and Occupation – United States, 2013-2017. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2019 Apr 5;68(13):303-307. doi: 10.15585/mmwr.mm6813a2. PMID: 30946736; PMCID: PMC6611472.
 5. Lisspers K, Larsson K, Janson C, et al. Gender differences among Swedish COPD patients: results from the ARCTIC, a real-world retrospective cohort study. NPJ Prim Care Respir Med. 2019;29(1):45. Published 2019 Dec 10. doi:10.1038/s41533-019-0157-3
 6. Stallberg, B. et al. Management, morbidity and mortality of COPD during an 11-year period: an observational retrospective epidemiological register study in Sweden (PATHOS). Prim. Care Respir. J. 23, 38–45 (2014).
 7. Kunisaki KM, Dransfield MT, Anderson JA, et al. Exacerbations of Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Cardiac Events. A Post Hoc Cohort Analysis from the SUMMIT Randomized Clinical Trial. Am J Respir Crit Care Med. 2018;198(1):51-57. doi:10.1164/rccm.201711-2239OC
 8. Sawalha S, Hedman L, Backman H, Stenfors N, Rönmark E, Lundbäck B, Lindberg A. The impact of comorbidities on mortality among men and women with COPD: report from the OLIN COPD study. Ther Adv Respir Dis. 2019 Jan-Dec;13:1753466619860058.
 9. Perez TA, Castillo EG, Ancochea J, et al. Sex differences between women and men with COPD: A new analysis of the 3CIA study. Respir Med. 2020;171:106105. doi:10.1016/j.rmed.2020.106105
 10. Martinez FJ, Curtis JL, Sciurba F, et al. Sex differences in severe pulmonary emphysema. Am J Respir Crit Care Med. 2007;176(3):243-252. doi:10.1164/rccm.200606-828OC
 11. Di Marco F, Verga M, Reggente M, Maria Casanova F, Santus P, Blasi F, Allegra L, Centanni S. Anxiety and depression in COPD patients: The roles of gender and disease severity. Respir Med. 2006 Oct;100(10):1767-74. doi: 10.1016/j.rmed.2006.01.026. Epub 2006 Mar 13. PMID: 16531031.
 12. Christiansen CF, Løkke A, Bregnballe V, Prior TS, Farver-Vestergaard I. COPD-Related Anxiety: A Systematic Review of Patient Perspectives. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2023 Jun 6;18:1031-1046. doi: 10.2147/COPD.S404701. PMID: 37304765; PMCID: PMC10257401.
7111-05.03.2024