Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Har ni vuxna CF-patienter med kroniska lunginfektioner orsakade av Pseudomonas aeruginosa?
– Behandla dem med Quinsair® (levofloxacin)

Sedan CFTR-modulatorerna blev tillgängliga för personer i Sverige med CF har symtomen, livskvaliteten och prognosen förbättrats avsevärt. Men många personer med CF fortsätter att vara kroniskt koloniserade med Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) trots behandling med modulatorer. Det är viktigt att dessa personer fortsatt får underhållsbehandling med antibiotika för att hålla P. aeruginosa-bakterien i schack.3
I en nyligen publicerad simuleringsmodell visades att den förväntade livslängden för personer med CF som behandlas med CFTR-modulatorer förväntas öka markant, och många kan uppnå lika hög livslängd som personer som inte har CF.1
Underlaget till denna simuleringsmodell baserades på kliniska studiedata på CFTR-modulatorer där patienterna fortsatte med sina behandlingar för CF, som exempelvis inhalerade bronkdilaterare, antibiotika i inhalationsform, inhalation av dornas alfa och hyperton natriumklorid.2
Det finns i nuläget ingen vetenskaplig kunskap om vad som händer med patienter som är fortsatt koloniserade med P. aeruginosa som slutar ta sin underhållsbehandling med antibiotika. Trots de CFTR-relaterade förbättringarna av välbefinnande och FEV1 kvarstår betydande strukturella lungskador. Att sluta med sin antibiotikabehandling kan potentiellt förvärra den kroniska infektionen och få negativ effekt på längre sikt.3

Hur kan Quinsair® (levofloxacin) hjälpa era patienter?
Quinsair® är ett inhalationsantibiotikum av fluorokinolontyp för behandling av kronisk P. aeruginosa-infektion hos personer med CF från 18 års ålder.


Kliniska studier har visat att:

 • Quinsair® hjälpte till att bevara lungfunktionen under behandling – det var en signifikant förbättring av relativ förändring från baslinjen i FEV1 i procent av förväntat värde jämfört med placebo efter 28 dagar i två kliniska studier (p=0,012 respektive p=0,0026).
 • Quinsair® var lika effektivt för att förbättra FEV1 som tobramycin i en jämförande klinisk non-inferiority-studie. Relativ förändring i FEV1 från baseline till dag 28 i cykel 1 var 2,24 % för Quinsair® och 0,38 % för tobramycin. Dessa resultat höll i sig även i cykel 2 och 3.
 • De rapporterade livskvalitetspoängen (CFQ-R*) var signifikant förbättrade jämfört med tobramycin vid dag 28 i cykel 1 (p=0,05).
 • Ingen ökning av resistens efter 6 behandlingscykler.

En dos på 240 mg (en ”färdig att använda” ampull) inhaleras två gånger om dagen och det tar cirka 5 minuter att nebulisera varje dos. Quinsair® tas i cykler där en behandlingsperiod om 28 dagar följs av en behandlingsfri period om 28 dagar.4 Behandlingen ska fortgå i cykler så länge patienten har klinisk nytta. Quinsair® kan alterneras med andra inhalationsantibiotika i perioder.5 Quinsair® har visat effekt på P. aeruginosa biofilm in vitro.6

Inhalationsantibiotika versus intravenös antibiotika
Det är vanligt att P. aeruginosa-bakterierna bildar så kallad biofilm. Systemisk (intravenös eller oral) behandling med antibiotika har begränsad förmåga att nå och penetrera bakteriers biofilm i de nedre luftvägarna. Det kan krävas en så hög koncentration att risken för toxiska systemiska effekter blir stor. Inhalerade antibiotika kan leda till större läkemedelskoncentrationer i luftvägarna (mycket större än vad som uppnås genom systemisk administrering) med låg systemisk exponering, vilket minskar sannolikheten för systemisk toxicitet, men kan vara begränsad i sin förmåga att nå de distala luftvägarna.6
Internationella behandlingsriktlinjer rekommenderar inhalationsantibiotika för att behandla kroniska infektioner med P. aeruginosa. Problemet med den här viktiga delen av CF-sjukdomen är inte löst, men genom att minska antalet bakterier i luftvägarna minskar man P. aeruginosas möjlighet att öka den
inflammatoriska aktiviteten i luftvägarna.5
Sverige använder relativt sett mer intravenösa antibiotika än inhalationsantibiotika till patienter med kroniska P. aeruginosa-infektioner.7

Quinsair® är ett alternativ ni kan erbjuda era patienter.

Referenser:

 1. Lopez A, Daly C, Vega-Hernandez G, MacGregor G, Rubin JL. Elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor projected survival and long-term health outcomes in people with cystic fibrosis homozygous for F508del. J Cyst Fibros. 2023 Jul;22(4):607-614. doi: 10.1016/j.jcf.2023.02.004. Epub 2023 Feb 26. PMID: 36849331.
 2. SPC Kaftrio, www.fass.se.
 3. Elborn JS, Blasi F, Burgel PR, Peckham D. Role of inhaled antibiotics in the era of highly effective CFTR modulators. Eur Respir Rev. 2023 Jan 11;32(167):220154. doi: 10.1183/16000617.0154-2022. PMID: 36631132; PMCID: PMC9879329.
 4. SPC Quinsair, www.fass.se.
 5. Castellani C, Duff AJA, Bell SC, et al. ECFS best practice guidelines: the 2018 revision. J Cyst Fibros. 2018 Mar;17(2):153-178. doi: 10.1016/j.jcf.2018.02.006. Epub 2018 Mar 3. PMID: 29506920.
 6. Elborn J S, et al, Future Microbiol. (2021) 16(14), 1087-1104.
 7. ECFSPR 2021 Annual Data Report.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Quinsair (levofloxacin) 240 mg lösning för nebulisator. Rx, F, ATC-kod: J01MA12. Antibakteriella medel för systemisk användning, fluorokinoloner. Indikation: Quinsair är avsett för behandling av kroniska lunginfektioner orsakade av Pseudomonas aeruginosa hos vuxna med cystisk fibros. Hänsyn ska tas till officiella riktlinjer för lämplig användning av antibakteriella läkemedel. Kontraindikationer: Sensjukdomar i samband med administrering av fluorokinolon i anamnesen, epilepsi. Användning av Quinsair kontraindicerad under graviditet och vid amning. Varningar och försiktighet: Användning av levofloxacin ska undvikas hos patienter som tidigare har fått allvarliga biverkningar vid användning av kinolon eller fluorokinolon. Levofloxacin kan orsaka allvarliga, ev. livshotande överkänslighetsreaktioner. Patienterna bör rådas att avsluta behandlingen och kontakta läkare om tecken och symtom på leversjukdom utvecklas. Försiktighet bör iakttas till patienter med kända riskfaktorer för förlängt QT intervall och till patienter med benägenhet för krampanfall. Försiktighet rekommenderas om levofloxacin används till psykotiska patienter eller till patienter med psykiatrisk sjukdom i anamnesen. Patienter som behandlas med levofloxacin ska uppmanas att informera sin läkare om symtom på neuropati innan behandlingen fortsätter. Noggrann övervakning av blodglukos rekommenderas hos diabetiker. Levofloxacin rekommenderas inte till patienter med känd myasthenia gravis i anamnesen. Vid första tecken på seninflammation ska behandlingen med levofloxacin sättas ut och alternativ behandling övervägas. Om användning till patienter med glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist bör eventuell uppkomst av hemolys övervakas. Vid försämring av synen eller andra effekter på ögonen bör patienten kontakta ögonläkare omedelbart. Förebyggande av fotosensibilisering, patienterna bör inte i onödan utsätta sig för starkt solljus eller artificiella UV strålar under behandling och under 48 timmar efter avslutad behandling. Fall av aortaaneurysm och -dissektion, ibland följd av bristning (innefattande fall med dödlig utgång), samt fall av läckage/insufficiens i någon av hjärtklaffarna har rapporterats hos patienter som fått fluorokinoloner: vid plötslig buk-, rygg- eller bröstsmärta ska patienterna rådas att omedelbart kontakta läkare på akutvårdsavdelning. Patienter ska uppmanas att omedelbart kontakta sjukvården vid akut dyspné, nyuppkomna hjärtpalpitationer eller utveckling av ödem i buken eller de nedre extremiteterna. Levofloxacin ska omedelbart sättas ut vid första tecken eller symtom på någon allvarlig biverkning och patienter ska uppmanas att kontakta läkaren för att få råd. Vissa biverkningar kan försämra patientens koncentrations- och reaktionsförmåga. Patienter som drabbas av sådana symtom bör rådas att inte köra bil eller använda maskiner. För fullständig förskrivarinformation och pris se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 08/2021. Information om produkten lämnas av Chiesi Pharma AB, Klara Norra kyrkogata 34, 5 tr, 111 22 Stockholm, Tel: +46 8 753 35 20, [email protected].

7884-07.05.2024