Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Det är nu 21 år sedan GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) initierade en egen dag för att öka kännedomen, dela kunskap och ge utrymme för diskussionen om hur vi kan minska både lidande och kostnader till följd av KOL.

Uppskattningsvis har var tionde människa mellan 30-79 år i världen KOL1, men allt för få av dessa har fått sin diagnos. Exakt hur många som går utan diagnos är svårt att säga, globala bedömningar varierar mellan 10 och 95%2. Det förekommer också att diagnosen ges felaktigt3. Bidragande orsaker till både under- och feldiagnostisering är troligen att spirometri inte alls används i den utsträckning som skulle behövas, och brist på enhetliga diagnostikkriterier.

8 av 10 saknar diagnos

I en färsk publikation4 i Respiratory Medicine visar Malin Axelsson mfl på en betydande underdiagnostisering i ett urval från två pågående stora epidemiologiska studieprogram i Sverige (Västra Götaland respektive Norrbotten). Av de som befanns uppfylla diagnoskriterier för KOL hade bara 16,4% fått en diagnos. De med odiagnostiserad KOL hade rökt mindre (färre paketår) än de med diagnos, och 30% hade aldrig rökt. När det gäller vårdkonsumtion, behövde denna grupp söka vård lika ofta som de med känd diagnos. Jämfört med gruppen som inte hade sjukdomen, sökte de med odiagnostiserad KOL oftare vård, akutvård och blev oftare inlagda på sjukhus med luftvägsbesvär.

KOL-dagen behövs!

Med en diagnos följer också möjlighet att ge patienter tillgång till både verktyg och behandling som kan bidra till bevarad livskvalitet, minskad sjukdomsbörda och lägre vårdkonsumtion. Det vinner alla på.

Det visar också att världs-KOL-dagen fortfarande behövs. Vi fortsätter vårt arbete med att uppmärksamma denna patientgrupp och vill göra det vi kan för att förbättra möjligheterna för de som lever med KOL – inte bara på KOL-dagen utan alla dagar. 

Erika Petersson
Medical Digital content manager

Du kanske också vill läsa

Till utbildningar och aktuellt
Rörelse som gör skillnad Andningsvägar

Rörelse som gör skillnad

Senare års forskning har visat att vid astma och särskilt vid KOL är fysisk träning en mycket viktig del av behandlingen, som kan bromsa sjukdomen i kombination med andra åtgärder11, 8. Konditions- och styrketräning ska erbjudas till alla personer med KOL, oavsett svårighetsgrad … Läs mer

Läs mer

Referenser

  1. Adeloye D. Song P. Zhu Y. Campbell H. Sheikh A. Rudan I. et al. Global, regional, and national prevalence of, and risk factors for, chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in 2019: a systematic review and modelling analysis. Lancet Respir. Med. 2022; 10: 447-458
  2. T. Ho, R.P. Cusack, N. Chaudhary, I. Satia, O.P. Kurmi, Under- and over-diagnosis of COPD: a global perspective, Breathe 15 (1) (2019) 24–35.
  3. Sator L. Horner A. Studnicka M. Lamprecht B. Kaiser B. McBurnie M.A. et al. Overdiagnosis of COPD in subjects with unobstructed spirometry: a BOLD analysis.Chest. 2019; 156: 277-288.DOI: 10.1016/j.chest.2019.01.015
  4. Axelsson M, Backman H, Nwaru BI, et al. Underdiagnosis and misclassification of COPD in Sweden – A Nordic Epilung study. Respir Med. 2023;217:107347. doi:10.1016/j.rmed.2023.107347
5080-7.11.2023