Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Användarvillkor

Tillgång till webbplatsen

Såvida annat inte framgår skyddas allt innehåll på webbplatsen (chiesipro.se), vad gäller användning, total och partiell reproduktion samt spridning av de exklusiva immateriella rättigheterna, patent, varumärken, upphovsrätt tillhörande Chiesi eller tredje part såsom det refereras till på webbplatsen. Webbplatsanvändaren har ingen rätt till någon som helst ekonomisk kompensation vad gäller innehållet på webbplatsen som tillhör Chiesi och tredje part, inte heller vad gäller varumärken, patent, teknologier, produkter, processer eller någon annan immateriell och industriell äganderätt. Användaren förbinder sig till att hålla Chiesi skadeslöst gentemot alla klagomål, skadeståndsanspråk, ansvar, rättsliga förfaranden till följd av överträdelser av tredje parts rättigheter såsom (men inte begränsat till) upphovsrätt, märken, patent, immateriella och industriella äganderätt, orättvis konkurrens och förtal.

Ansvarsbegränsning

Chiesi har utarbetat informationen på denna webbplats utifrån bästa förmåga och med största professionella omsorg men tar inget ansvar för eventuella felaktigheter, inkonsekvenser, ofullständigheter på denna webbplats. Informationen på webbplatsen (chiesipro.se) och på tredje parts webbplatser som länkade till den är enbart i informationsändamål och ersätter inte på något sätt förhållandet som redan finns mellan privatpersoner och resp. läkare Information måste därför diskuteras med läkaren. Chiesi förbehåller sig rätten att ändra denna webbplats när som helst utan föregående meddelande. Varken Chiesi eller något annat tredjepartsföretag som kan vara involverat i skapandet, framtagandet eller publiceringen av denna webbplats och alla andra som är länkade till den, kan på något sätt hållas ansvariga för direkta eller oavsiktliga skador som uppkommit till följd (direkt eller indirekt) av åtkomst, användning eller underlåtenhet att använda webbplatsen och andra länkade till den, eller för eventuella felaktigheter eller utelämnanden i dess innehåll.

Marknadsföring

Informationen på denna webbplats publiceras inte i marknadsföringsändamål och utgör inte heller ett erbjudande eller uppmaning att föreskriva, köpa, leverera, marknadsföra eller någon annan transaktion som skulle kunna involvera varumärket Chiesi.

Material från tredje part

Denna webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Chiesi frånsäger sig allt ansvar vad gäller informationen på tredje partskällor och dess användning.

Ändringar av användarvillkoren

Chiesi kan ändra Användarvillkoren utan att det särskilt meddelas genom att publicera en uppdaterad version av dessa Användarvillkor och bestämmelser på denna webbplats. Du ansvarar för att regelbundet granska Användarvillkoren och i de fall du använder webbplatsen efter att ändringarna har publicerats, så skall ditt fortsatta användande anses som godkännande av ändringarna.

372-2021-MARK, dec 2021