Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej


När vi hösten 2019 fattade beslut om vår hållbarhetsplan 2019–2022 tyckte vi att vi hade siktat högt. Som en motor för genomförandet delade vi in samtliga medarbetare i hållbarhetsgrupper (som vi kallar ”hållbarhetsstigar”). Jag tror att det var först då jag insåg hur mycket som fanns att göra för ett företag som vårt, som verkligen vill ta sitt hållbarhetsarbete på allvar. Vi känner ödmjukhet inför de utmaningar det innebär att bli verkligt hållbar, men samtidigt känner vi beslutsamhet. #Actionoverwords som vi säger inom Chiesi.

Chiesi Nordic har åstadkommit mycket under 2020 men vi har också mycket kvar. Jag hoppas de erfarenheter vi redogör för i denna rapport även kan inspirera andra och jag ser också fram mot fortsatt dialog med andra företag!

Olav Fromm, VD
Chiesi Nordic

Vad är viktigt för oss?

I vissa länder finns en bolagsform som heter Benefit Corporation. Den är till för företag som vill ha två syften, göra vinst OCH bidra till samhället. Chiesi har denna bolagsform i de länder där den finns. Idag finns den inte i de nordiska länderna.

Som framgår av sammanfattningen av vårt moderbolag Chiesi Groups hållbarhetsredovisning, är hållbarhet något vi vill ska genomsyra hela vår verksamhet. Agenda 2030 har gett oss och världen en gemensam målbild och tillsammans med dess 17 mål och 169 delmål, klimatmålen från Paris och branschspecifika överenskommelser, har vi arbetat fram vår färdplan.

I samband med att Chiesi Nordic tog fram hållbarhetsplanen hösten 2019 resonerade vi också kring vad, utifrån den omfattande analys som gjorts av vårt moderbolag, som är mest väsentligt för oss i Norden. Vi har hållit analysen levande genom samtal i ledningsgruppen och med hela vår personalstyrka. Vi har också kartlagt våra intressenter och har påbörjat ett arbete för att få strukturerad återkoppling på vårt hållbarhetsarbete.

Vi inser att stora delar av det fotavtryck vi lämnar efter oss uppstår i samband med forskning och produktionen av våra läkemedel. Det är vårt mål att vår verksamhet ska bidra till en bättre värld för människor och planeten.

   
Planeten -Miljö och klimat Klimatet. Vår verksamhet förorsakar utsläpp av växthusgaser. Dessa vill vi kraftigt minska för att senast år 2030 vara koldioxidneutrala avseende de utsläpp vi själva kan kontrollera.
Patienter – Social hållbarhet och mänskliga rättigheter Vi vill att våra läkemedel ska förbättra människors liv och vi vill att de som är i behov av våra läkemedel ska få tillgång till dem. Idag får inte alla som behöver läkemedel tillgång till dem, vilket är en fråga om ojämlikhet.
Partnerskap – vårt ekosystem Även om vår direkta påverkan ofta är begränsad så har vi en möjlighet att påverka andra som ingår i vårt ”eko-system”: leverantörer, branschkollegor, kunder med mera. Sammantaget har vi ett betydande fotavtryck som behöver adresseras. Detta avtryck är inte begränsat till klimatet, även om vi på kort sikt försöker vara särskilt uppmärksamma på SDG 13; ”climate action”.
Personal: en arbetsplats där vi trivs och gör rätt Våra medarbetares hälsa och välbefinnande är en förutsättning för att vi ska nå våra andra mål. Vi vill vara en god arbetsgivare där medarbetare också känner att de är en del av något större. Vi tror på att mångfald, jämställdhet, diversitet och inkludering är såväl ett medel som ett mål. Vi förebygger korruption, andra oegentligheter inklusive oetiskt beteende.

När vi analyserar risker försöker vi väga in hållbarhet. Dels därför att t.ex. ett förändrat klimat innebär nya utmaningar för oss, men också för att våra hållbarhetsmål är verksamhetsmål, precis som våra försäljningsmål. Om vi inte når de mål vi satt upp för vårt hållbarhetsarbete, levererar vi inte heller på vårt uppdrag. I fråga om risker utgår vi i första hand från den analys som görs av Chiesi Nordic men nedan ges några exempel på sådant som vi särskilt uppmärksammat i fråga om risker på vår nordiska marknad.

Miljö och klimat

I Chiesi Nordics hållbarhetsplan har vi uttryckt två mål som uteslutande relaterar till miljö och klimat.

 1. Minska CO2-utsläppen med 40% per person mellan 2019 och 2022
 2. Anamma en mer cirkulär ansats till vår konsumtion

Resultat 2020: vi har endast mätt CO2 från bränsle i de bilar vi använder samt från flygresor. Eftersom antalet anställda har ökat har utsläppen per person minskat, om ännu inte så mycket. Under 2020 fattade vi beslut om en ny bilpolicy med målet att nästan hela bilflottan ska vara konverterad till elbilar vid utgången av 2024. Under första halvåret 2021 börjar vi märka av vår nya policy; av 15 levererade bilar var 11 elbilar, 3 ladd-hybrider och 1 miljödiesel.

Därutöver har vi under 2020 försökt skapa oss en bild av de avtryck som följer av mat som vi konsumerar i samband med t.ex. säljmöten, indirekta utsläpp som följer av datorer vi köper, transporter av de mediciner och medicintekniska produkter vi säljer mm. Även dessa utsläpp behöver minska.  

De risker vi ser kopplade till miljö och klimat handlar bland annat om hur batterier till de elbilar vi leasar produceras, utbyggnaden av ladd-infrastruktur och att hitta lösningar på t.ex. transporter som medför ett minskat utsläpp samtidigt som patienternas tillgång till mediciner inte får påverkas.

Konkreta resultat miljö och klimat

 1. Vi har haft workshops kring hållbar upphandling och börjat tillämpa en policy för hållbara inköp.
 2. Vi har infört sopsortering på vårt kontor.
 3. Vi har börjat göra livscykelanalyser och som en följd också börjat överväga leasingmöjligheter i större utsträckning samt se hur vi kan förlänga livslängden på en del av de varor vi köper in.
 4. Vi har också påbörjat en analys av hur de inhalatorer vi tillverkar kan tillvaratas för att minska utsläpp av växthusgaser samt återvinna plast och metall.

Sociala dimensionen av hållbarhet: en fråga om rättigheter

För oss är det viktigt att bidra till en positiv samhällsutveckling där mänskliga rättigheter respekteras. Som företag redogör vi mer ingående för arbetet med mänskliga rättigheter och FN:s Global Compact i den koncernövergripande hållbarhetsrapporten men på olika sätt kommer rättigheter även in i vårt arbete i Norden. Dels gäller det i genomförandet av Code of Interdependence, dels är de principer som ofta associeras med ett rättighetsperspektiv viktiga för oss: deltagande, icke-diskriminering, ansvarsutkrävande och transparens. Denna rapport är ett exempel på det senare, ett annat exempel är vårt arbete med hållbarhetsstigar där alla anställda deltar.

Konkreta resultat social dimension

 1. Under 2020 initierade och genomförde vi 6 så kallade ”shared value projects”. Ytterligare två är fortsatt under genomförande (nya projekt har redan påbörjats för 2021). Projekten har t.ex. handlat om utbildning av sjuksköterskor i Finland kring inhalationstekniker, läkarrådgivning kring Covid för astmapatienter i Sverige, en film i sociala medier för att uppmärksamma hur det är att leva med sjukdomen neuropatisk cystinos samt ett projekt för att förbättra följsamheten till behandling vid astma och KOL hos nyanlända i Norge. Enligt de patientorganisationer som deltagit i projekten har de varit framgångsrika och har uppskattats. För Chiesi Nordics del har vi bland annat lärt oss mer om de patientorganisationer som stöttar patienter som använder våra läkemedel men också om de utmaningar patienter och deras anhöriga upplever.
 2. Under 2020 avsattes en halv arbetsdag per medarbetare för volontärarbete. Vi genomförde också ett internt projekt där vi kartlade hur vi kan effektivisera och få större genomslag för vårt volontärsarbete. I samband med det projektet beslutade vi också att alla inom företaget förväntas avsätta 8 arbetstimmar/år för volontärarbete.
  Vi donerade till bl.a. Röda Korset, Rädda Barnen och Vi-skogen. Dessa donationer uppgick till sammanlagt 2,1 mkr.
 3. Code of Interdependence: vi tror att vi alla är ömsesidigt beroende av varandra. Därför för vi samtal med alla våra stora leverantörer och har informerat de flesta av våra leverantörer och partners om hur vi ser på hållbarhet liksom vad vi förväntar oss av oss själva och av de vi samarbetar med. I samband med ett sådant samtal utbrast en av våra leverantörer:

“I really like working with you at Chiesi because working with you is pushing me to learn more so that I can offer other customers more sustainable solutions.”

Vår personal och våra värderingar

Vår ambition är att vara en arbetsplats där medarbetare trivs och ges goda förutsättningar att leverera mot de resultat vi satt upp. Mångfald är ett medel för oss att leverera och vi eftersträvar att behandla alla medarbetare på samma sätt oavsett bakgrund.

Vi är ett växande bolag. Så här såg vår personalsammansättning ut 2020 (2019 inom parentes):

TotaltVarav chefer  4 (2)
Kvinnor48 (39)13 (13) 30–50 år40 (33)
Män32 (22)7 (5) >50 år36 (26)

Resultat från undersökningen ”Great Place to Work” (genomfördes 2019 men rapporterades 2020.)

Svarsfrekvens: 100%
Medarbetarnöjdhet: 96%
”Trust index”: 88%

Samtliga siffror är betydligt högre än branschen och andra undersökta nordiska bolag.

Konkreta resultat personal och värderingar

 1. Under 2020 bildade vi 11 ”hållbarhetsstigar” för att involvera samtlig personal i genomförandet av hållbarhetsplanen. Deltagande i grupperna skrevs också in som förväntade resultat för uppföljning i samband med medarbetarsamtal (och bonus). Arbetet bedömdes som lärorikt och engagerande och resulterade bl.a. i ökad kunskap och engagemang, flera uppdaterade riktlinjer, nya rutiner och flera nya samarbeten.
 2. Anti-korruptionsåtgärder: en riskanalys gjordes och ett informationsmaterial om korruption och andra oegentligheter (inklusive sexuella trakasserier) togs fram. Vidare genomfördes ett informationstillfälle för samtlig personal samt att vi beslutade att fördjupa arbetet kring anti-korruption under 2021.
 3. Program för att bibehålla och förbättra arbetsplatsen genom introduktionsprogram inklusive etiska värderingar och mångfald för nyanställda påbörjades.

237-2021-MARK