Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Informationen på denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du svara ja för att komma vidare till sidan. Svarar du nej kommer du till vår sida för allmänheten.

Välkommen!

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

JÄRVAVECKAN 2024

KOL-vården idag är ojämlik och är dessutom vanligare i socialt utsatta områden. Ett sådant område är Järvaområdet i Stockholm. Chiesi Nordic medverkade i år som första läkemedelsbolag, tillsammans med AstraZeneca och Riksförbundet HjärtLung, under Järvaveckan, ett inititiativ för att fler ska känna delaktighet i lokalsamhället och få chans att diskutera lokalpolitiska frågor. Utöver ett intressant panelsamtal om hur vi ska minska dödligheten i KOL, erbjöds också lungfunktionstester till allmänheten. Syftet med vår medverkan var att belysa sjukdomen och sprida kunskap om KOL eftersom tidig upptäckt av KOL gör det möjligt att förbättra prognosen. Information om sjukdomen fanns också tillgänglig på ett flertal språk.

Var femte som testade hade FEV1/FVC <0,7

Intresset för att testa sin lungfunktion var stort, och under veckan genomfördes 577 spirometrier varav 119 (dvs 20%) hade FEV1/FVC (FEV%, kvot) <0,7. De med tecken på lungfunktionsnedsättning rekommenderades att kontakta sin läkare för utredning.

FEV1: Forced Expiratory Volume (1 sek)

Den luftvolym (i liter) som patienten andas ut under den första sekunden.

FVC: Forced Vital Capacity

Den luftmängd (i liter) som man andas ut i en forcerad utandning efter maximal inandning.

FEV%, kvot = FEV1/FVC

Visar hur stor andel av hela lungvolymen som kan andas ut på 1 sekund. Om kvoten är under 0,7 tyder det på obstruktivitet.

Laila Massamiri, Nordic Medical advisor

Laila Massamiri, Nordic Medical Advisor och projektledare för aktiviteten på Järvaveckan, kommenterar:

”Det är fantastiskt roligt att se att så många människor var nyfikna på sin lunghälsa och ville testa sig. Resultaten visar också att underdiagnostiken är en utmaning i Järvaområdet och att vården behöver göra mer för att uppmärksamma KOL och fånga upp de här patienterna och se till att de får rätt vård tidigt och på så sätt minska lidande och kostnader i samhället. Vi är glada att genomföra detta tillsammans med Riksförbundet HjärtLung och Astrazeneca, vi behöver mer samverkan för att minska lidandet vid KOL.”

KOL är en underdiagnosticerad sjukdom och mer behöver göras för att upptäcka sjukdomen i tid. Denna punktinsats visar att det finns ett stort antal som lever med försämrad lungfunktion och inte sökt hjälp. Bättre kunskap och bättre följsamhet mot nationella riktlinjer behövs. Bättre tillgång till – och användning av – spirometrier skulle bespara mycket KOL-relaterad ohälsa.

8577-10.06.2024