Arbetar du som hälso- och sjukvårdspersonal?

Denna sida är för hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom hälso- och sjukvård?

Ja Nej

Lämnar Chiesis webbplats...

Chiesi ansvarar inte för information på externa webbplatser.

Vill du fortsätta till extern webbplats?

Ja Nej

Astma och KOL

Chiesi har ett starkt engagemang och arbetar intensivt för att förbättra vården och livskvalitén för alla som lider av en respiratorisk sjukdom som till exempel astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Både astma och KOL leder till en kraftigt sänkt livskvalitet, ökad sjukfrånvaro och ökad risk, för tidig död. Enligt WHO:s senaste beräkningar lider 235 miljoner människor i världen av astma och 251 miljoner människor av KOL.1,2

Nya strategier, färre ska drabbas av obstruktiv lungsjukdom

Intresset för forskning och studier om de bakomliggande sjukdomsorsakerna har lett fram till nya strategier för att minska antalet som drabbas. Båda sjukdomarna minskar andningsflödet, men de bakomliggande orsakerna och sjukdomsmekanismerna skiljer sig helt åt. Vad som orsakar astma är ännu inte helt klarlagt men man tror att det är en kombination av ärftlighet och miljö, ex. inandning av föroreningar som kan trigga allergiska reaktioner och irritera andningsvägarna. Orsaken till KOL är i de flesta fall rökning och en viktig åtgärd för att minska förekomsten är att förhindra rökdebut och underlätta rökstopp.1,2

Träning vid KOL och Astma

För båda sjukdomarna är utbildning, egenvård och rehabilitering viktiga för att minska sjukdomsbördan. Senare års forskning har visat att vid astma och särskilt vid KOL är fysisk träning en mycket viktig del av behandlingen, som kan bromsa sjukdomen i kombination med andra åtgärder.3,4

Läkemedel
Klicka på respektive produktnamn för fullständig förskrivarinformation.

Trimbow® Spray (beklometasondipropionat, formoterol, glykopyrronium)
Trimbow NEXThaler® Pulver (beklometasondipropionat, formoterol, glykopyrronium)
(endast godkänd för patienter med måttlig till svår KOL)

Innovair® Spray (beklometasondipropionat, formoterol)
Innovair NEXThaler® Pulver (beklometasondipropionat, formoterol)

Aktuellt

Välkommen till Lungan genom livet – 29 mars 2023 – Stockholm

Lungan genom livet – en nationell utbildningsdag som hölls i Stockholm den 29 mars 2023.

Vilka faktorer från födelse, eller kanske ännu tidigare, till vuxen ålder spelar roll för de tillstånd och sjukdomar som senare kan leda till KOL? En nationell utbildningsdag om lungan genom livet hölls den 29 mars 2023 och anordnades av Chiesi Pharma, med fokus på lungans utveckling, från förtidigt födda till vuxen ålder och vilka tillstånd och sjukdomar som senare i livet kan leda till KOL.

Har du några frågor kring utbildningsdagen, eller ta del av föreläsningar samt övrigt material? Kontakta Laila Massamiri på [email protected]

Med Vänlig Hälsning
Laila Y Massamiri, MSc | Nordic Medical Advisor
Tel: + 46 706 813 342 | Email: [email protected]

Trimbow.se

Trimbow.se är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

Lär dig mer om Trimbow

AlltomAstma.se Patient webbsida

Patient webbsida

Allt om Astma.se

Referens

  1. www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/chronic-obstructive-pulmonary-disease-(copd)
  2. www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/asthma
  3. www.ginasthma.org/
  4. www.goldcopd.com/

Mediciner

Trimbow® pMDI (beklometasondipropionat, formoterol, glycopyrronium)

372-2021-MARK, dec 2021